English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

H. Maka, T. Spychaj

Żywice epoksydowe usieciowane konwencjonalnymi lub głęboko eutektycznymi

cieczami jonowymi (j. ang.)

Polimery 2012, nr 6, 456


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.456

Streszczenie

W artykule opisano zastosowanie molekularnej cieczy jonowej: chlorku 1-etylo-3-metyloimidazoliowego ([EMIM]Cl) i mieszaniny eutektycznej imidazolu z chlorkiem choliny (IM + ChCl) jako utwardzaczy żywicy epoksydowej. Metodami DSC oraz reometrii ARES zbadano wpływ zawartości [EMIM]Cl i IM + ChCl na czas życia kompozycji epoksydowej oraz przebieg procesu sieciowania. Kompozycje epoksydowe z [EMIM]Cl cechowały się długim czasem życia (do 50 dób w temperaturze pokojowej), podczas gdy układy z IM + ChCl żelowały po kilku dniach. Dokonano także porównawczej oceny właściwości termomechanicznych (Tg, tg d), mechanicznych (wytrzymałość na rozciąganie, zginanie oraz ścinanie spoin klejowych na podłożu aluminiowym) oraz odporności termicznej kompozytów epoksydowych. Kompozytowe materiały sieciowane wobec [EMIM]Cl wykazywały większą elastyczność (niższe wartości Tg i większe wartości tg d) oraz ogólnie lepsze właściwości mechaniczne niż utwardzane mieszaniną eutektyczną imidazolu i chlorku choliny.


Słowa kluczowe: żywica epoksydowa, ciecz jonowa, mieszanina eutektyczna, analiza termiczna, sieciowanie, kompozycje i kompozyty epoksydowe


e-mail: Tadeusz.Spychaj@zut.edu.pl

H. Maka, T. Spychaj (134 KB)
Żywice epoksydowe usieciowane konwencjonalnymi lub głęboko eutektycznymi cieczami jonowymi (j. ang.)