English version
Drukuj

Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Badawczych

Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko
Zastępcy Dyrektora ds. Badawczych
Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie


Komisja do spraw wyłonienia kandydata
na Zastępcę Dyrektora ds. Badawczych
Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie
(dalej Komisja)
na podstawie
art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1158 z późn. zm.)


zaprasza do składania zgłoszeń

na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Badawczych
Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego z siedzibą w WarszawieI. Wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych kandydata:

Kandydat na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Badawczych powinien wykazać, że:
1) posiada stopień naukowy doktora nauk chemicznych lub pokrewnych,
2) korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi,
4) posiada wiedzę w zakresie przedmiotu działalności instytutu w obszarze badawczo-rozwojowym (preferowane doświadczenie w obszarze badawczo-rozwojowym),
5) posiada doświadczenie we współpracy z przemysłem, zwłaszcza w zakresie wdrażania nowych rozwiązań technologicznych,
6) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

II. Kandydaci proszeni są o złożenie wraz ze zgłoszeniem następujących dokumentów:
1) CV, informacji o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników,
2) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej i wykształcenia; kopie dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
3) oświadczenia, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4) oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
6) oświadczenia kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury wyłonienia kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Badawczych Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 j.t.),
7) informacji o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji, adres mailowy oraz telefon kontaktowy).

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dodatkowe informacje o odbytych stażach i szkoleniach, o dodatkowych uprawnieniach i certyfikatach.
Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

III. Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego:

  • kserokopia statutu Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego,
  • kserokopia regulaminu organizacyjnego Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego,
  • kserokopia sprawozdania finansowego Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego za rok 2016 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,

będą udostępnione do wglądu kandydatom na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Badawczych w siedzibie Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, w Warszawie, ul. Rydygiera 8, w dniach roboczych Instytutu w godzinach od 8.00 do 15.00 od dnia następnego po dniu ogłoszenia zaproszenia do składania zgłoszeń na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Badawczych do ostatniego dnia składania zgłoszeń.

Kontakt w sprawie materiałów informacyjnych - sekretariat Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego (e-mail: sekretariat.dn@ichp.pl; lub tel. 22 633 97 98).

IV. Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Badawczych Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie – nie otwierać” w Kancelarii Głównej w Biurze Podawczym Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5 w dni robocze w godz. 8.15 -16.15 lub przesłać listem poleconym na adres Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych, 00-507 Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Badawczych Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie – nie otwierać”.

V. Termin składania zgłoszeń do dnia 16 kwietnia 2018 r. W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Komisja informuje, że kandydat może zostać zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną w przedmiocie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata pod kątem umiejętności zarządczych właściwych na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Badawczych instytutu badawczego z uwzględnieniem przebiegu pracy w instytucie badawczym, jeśli kandydat pełnił w nim funkcje kierownicze.
O terminie i miejscu rozmowy wybrany kandydat lub wybrani kandydaci zostanie/zostaną poinformowany/poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w zgłoszeniu.

Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Badawczych (265.3 KB)