English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Minkiewicz, J. Dziuba, D. Nałęcz

Zastosowanie pochodnych widm UV oraz wskaźnikow podobieństwa do identyfikacji białek

mleka rozdzielonych za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

w odwróconej fazie (j. ang.)

Polimery 2003, nr 2, 106


Streszczenie

Zaproponowano metodę identyfikacji białek – rozdzielonych za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej w odwróconej fazie – na podstawie wskaźników podobieństwa (SI) pochodnych widm UV [równanie (1)]. Badano handlowe preparaty białek mleka, takie jak kazeinian wapnia, kazeinian sodu, koncentrat białek serwatkowych oraz koprecypitat białek mleka. Statystyczna istotność różnic między pierwszym a drugim wskaźnikiem podobieństwa, obliczona na podstawie testu t Studenta, posłużyła jako kryterium wyboru obróbki widm oraz do sprawdzenia wiarygodności identyfikacji białek. Pierwsze pochodne widm UV wykazały największą wartość parametru t (tabela l). Jedynie występowanie statystycznie istotnych różnic między pierwszym a drugim wskaźnikiem podobieństwa zawsze prowadziło do poprawnej identyfikacji białek (tabela 2). Proponowana metoda umożliwiła prawidłową identyfikację poszczególnych frakcji kazeiny w handlowych preparatach białek mleka, ale nie pozwoliła na identyfikację białek serwatkowych.


Słowa kluczowe: identyfikacja białek, HPLC w odwróconej fazie, spektroskopia UV wskaźniki podobieństwa pochodnych widm UV

P. Minkiewicz, J. Dziuba, D. Nałęcz (890.1 KB)
Zastosowanie pochodnych widm UV oraz wskaźnikow podobieństwa do identyfikacji białek mleka rozdzielonych za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej w odwróconej fazie (j. ang.)