English version
Drukuj

WYNALAZEK: Sposób wytwarzania soli metalu alkalicznego kwasu 3-hydroksy-1-propenosulfonowego

INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie


oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU


"Sposób wytwarzania soli metalu alkalicznego kwasu 3-hydroksy-1-propenosulfonowego" (nr patentu PL206453)


CENA WYWOŁAWCZA: 12 000,00 zł + VAT
(słownie: dwanaście tysięcy złotych + VAT)

Opis

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania soli metalu alkalicznego kwasu 3-hydroksy-1- -propenosulfonowego. Sole metali alkalicznych kwasu 3-hydroksy-1-propenosulfonowego zawierają, oprócz hydroksylowej grupy funkcyjnej, wiązanie nienasycone sprzyjające wielokierunkowości jego aplikacji. Proces przebiega w środowisku wodnym, w temperaturze pokojowej z wykorzystaniem soli ceru(IV)(Ce(NO3)4·2NH4NO2). Monomer ten otrzymywany jest również w reakcji NaOH z2,3-dichloropropanosulfochlorkiem (CH2(Cl)CH(Cl)CH2SO2Cl), co zostało opisane w niemieckim opisie patentowym nr 2544729. Reakcję prowadzi się w środowisku zasadowym przy pH=9,5. Właściwy produkt jest wyodrębniany poprzez krystalizację z udziałem formamidu. Znane dotychczas sposoby syntezy związków z ugrupowaniem sulfonianowym charakteryzowały się stosunkowo agresywnym środowiskiem prowadzenia reakcji i zastosowaniem trudno dostępnych surowców. Sposób według wynalazku otrzymywania alifatycznych monomerów, posiadających hydrofilowe ugrupowanie sulfonianowe, pozwala na ich wytworzenie metodą prostszą technicznie, przyjazną środowisku i bardziej efektywną, a ponadto przy użyciu łatwo dostępnych surowców.


nr patentu: PL206453

nr zgłoszenia patentowego: 377646

data zgłoszenia: 14.10.2005

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa 31 lipca 2019 r. o godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)


Kontakt w sprawie oferty

Instytut Chemii Przemysłowej
Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.pl

Formularz oferty - plik do pobrania (31 KB)
PL206453 - OPIS PATENTOWY (65.4 KB)