English version
Drukuj

WYNALAZEK: Sposób wytwarzania soli metali alkalicznych kwasu 2,3-dihydroksypropanosulfonowego

INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie


oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU


"Sposób wytwarzania soli metali alkalicznych kwasu 2,3-dihydroksypropanosulfonowego" (nr patentu PL206452)


CENA WYWOŁAWCZA: 12 000,00 zł + VAT
(słownie: dwanaście tysięcy złotych + VAT)

Opis

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania soli metali alkalicznych kwasu 2,3-dihydroksypropanosulfonowego. Sole te stanowią alifatyczne monomery zawierające hydrofilowe ugrupowanie sulfonianowi -SO3Me. Tego typu monomery wprowadzone do struktury łańcucha poliestrowego, nadają nienasyconej żywicy poliestrowej lub poliuretanowej hydrofilowy charakter. Umożliwia to otrzymanie wodorozcieńczalnych nienasyconych poliestrów, utwardzanych poprzez sieciowanie promieniowaniem UV w obecności fotoinicjatorów, a także wodorozcieńczalnych poliuretanów. Powłoki uzyskane z utwardzonego tworzywa poliestrowego i poliuretanowego charakteryzują się korzystnymi właściwościami fizykomechanicznymi.

Hydrofilowość związków polimerycznych zwiększają również ugrupowania karboksylanowe, jednakże do osiągnięcia stabilnej dyspersji konieczne jest ich znacznie większe stężenie w układzie niż grup sulfonianowych. Ponadto w procesie wytwarzania karboksylanów stosuje się lotne aminy do neutralizacji grup karboksylowych. Podczas utwardzania gotowego wyrobu zawierającego grupy karboksylanowe, szkodliwe aminy ulatniają się do otoczenia. Grupy sulfonianowe cechują się większą hydrofilowością niż grupy karboksylanowe i nie stwarzają wyżej przedstawionych niedogodności. Znany jest sposób otrzymywania alifatycznego sulfonianowego związku polegający na sulfonowaniu 2-propen-1-olu kwasem siarkowym w obecności bezwodnika kwasu octowego i lodowatego kwasu octowego. Tym sposobem otrzymano sól sodową kwasu 2,3-dihydroksypropanosulfonowego.

Znane sposoby syntezy związków z ugrupowaniem sulfonianowym charakteryzują się stosunkowo agresywnym środowiskiem prowadzenia reakcji i zastosowaniem trudno dostępnych i drogich surowców. Sposób według wynalazku otrzymywania alifatycznych monomerów, posiadających hydrofilowe ugrupowanie sulfonianowe, pozwala na ich wytworzenie w sposób prostszy technicznie, przyjazny środowisku i bardziej efektywny, a ponadto przy użyciu łatwo dostępnych reagentów.


nr patentu: PL206452

nr zgłoszenia patentowego: 377645

data zgłoszenia: 14.10.2005

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa 31 lipca 2019 r. o godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)


Kontakt w sprawie oferty

Instytut Chemii Przemysłowej
Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.pl

Formularz oferty - plik do pobrania (31 KB)
PL206452 - OPIS PATENTOWY (68.1 KB)