English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Chuda, W. Smolinski, B. Defoort, W. Rudz, B. Gawdzik, J. Rayss, X. Coqueret

Wpływ zeszklenia na przebieg inicjowanej promieniowaniem izotermicznej

polimeryzacji mieszanin akrylanowych (j. ang.)

Polimery 2004, nr 7-8, 505


Streszczenie

Metodą FT-IR zbadano przebieg inicjowanej promieniowaniem UV bądź strumieniem elektronów (EB) polimeryzacji diakrylanu glikolu polioksyetylenowego (PEGDA), triakrylanu poliuretanu (PURTA) oraz epoksydiakrylanu pochodnej bisfenolu A (EPDA) [wzory (I)-(III)]. Utwardzone polimery charakteryzowały się, odpowiednio, niską, pośrednią i wysoką wartością temperatury zeszklenia (Tg). Jako inicjatorów polimeryzacji użyto produktów handlowych o nazwach „Darocur 1773” – wzór (IV) oraz „Irgacure 651” – wzór (V). Określono charakter wpływu dawki promieniowania na wydajność (G) polimeryzacji PURTA i EPDA (rys. 4), a także zależność G w polimeryzacji EPDA od temperatury utwardzania, rodzaju inicjatora i czasu (rys. 7, 8, tabela 1). Innym analizowanym parametrem była maksymalna wydajność polimeryzacji (Gmax); zbadano wpływ temperatury utwardzania PEGDA i EPDA na Gmax, a w przypadku EPDA – dodatkowo wpływ ilości i rodzaju inicjatora oraz grubości próbki (rys. 6, 9, 10). Temperaturę zeszklenia utwardzonych próbek EPDA oznaczano metodą dynamicznej analizy termomechanicznej (rys. 11). Pozwoliło to na ocenę zależności wartości Tg od temperatury sieciowania (rys. 12). Zależność ta ma charakter liniowy jedynie do pewnej wartości temperatury polimeryzacji, po przekroczeniu której następuje znaczne odchylenie od liniowości. Stwierdzono, że zaproponowany fenomenologiczny kinetyczny model reakcji izotermicznej polimeryzacji [równanie (6)] dobrze opisuje badany proces. Na podstawie wyznaczonych zależności Tg – konwersja można przewidzieć semi-mechanistyczny kinetyczny model stopniowego zeszklenia w toku polimeryzacji.


Słowa kluczowe: di- i triakrylany, sieciowanie radiacyjne, kinetyka polimeryzacji, wpływ zeszklenia, fenomenologiczny model kinetyczny

K. Chuda, W. Smolinski, B. Defoort, W. Rudz, B. Gawdzik, J. Rayss, X. Coqueret (1.37 MB)
Wpływ zeszklenia na przebieg inicjowanej promieniowaniem izotermicznej polimeryzacji mieszanin akrylanowych (j. ang.)