English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Malewska, M. Trzyna, A. Sabanowska, A. Prociak, P. Koniorczyk

Wpływ zdolnych do ekspandowania napełniaczy polistyrenowych na właściwości

sztywnych pianek poliuretanowych spienianych wodą (j. ang.)

Polimery 2011, nr 11/12, 865


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.865

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu dodatku napełniacza na wybrane właściwości porowatego kompozytu poliuretanowo-polistyrenowego (RPURF-EPS). W otrzymanym kompozycie spieniany wodą poliuretan (RPURF) stanowił matrycę, natomiast napełniaczem były zdolne do ekspandowania perełki polistyrenu (EPS). Zawarte w mieszaninie perełki EPS pod wpływem ciepła egzotermicznej reakcji poliolu i izocyjanianu zostały ogrzane do temperatury ich zeszklenia i ekspandowały na skutek odparowania poroforu zawartego w ich wnętrzu. Wykonano oznaczenia właściwości użytkowych otrzymanych materiałów tj. współczynnika przewodzenia ciepła, wytrzymałości na ściskanie, gęstości pozornej oraz stabilności wymiarowej.


Słowa kluczowe: kompozyt, sztywna pianka poliuretanowa, zdolny do ekspandowania polistyren, współczynnik przewodzenia ciepła


e-mail: eporada@chemia.pk.edu.pl


E. Malewska, M. Trzyna, A. Sabanowska, A. Prociak, P. Koniorczyk

Wpływ zdolnych do ekspandowania napełniaczy polistyrenowych na właściwości sztywnych pianek poliuretanowych spienianych wodą (j. ang.)