English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Krzemińska, W. M. Rzymski

Wpływ warunków oddziaływania rozpuszczalników na właściwości ochronne usieciowanego

uwodornionego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego

Polimery 2011, nr 11/12, 828DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.828

Streszczenie

Zbadano wpływ różnorodnych warunków oddziaływania niepolarnego cykloheksanu lub polarnego octanu butylu na polarny, usieciowany nadtlenkiem dikumylu kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (HNBR), nienapełniony bądź z udziałem 5 cz. mas./100 cz. mas. HNBR glinokrzemianowego nanonapełniacza warstwowego, lub też 4,4 cz. mas./100 cz. mas. HNBR konwencjonalnej sadzy N550, na jego właściwości barierowe. Oceniano je na podstawie czasu przebicia próbki badanego elastomeru przez polarną bądź niepolarną ciecz. Stwierdzono, że czas przebicia usieciowanego HNBR przez rozpuszczalnik, niezależnie od obecności i rodzaju napełniacza, jest dłuższy w warunkach wielokrotnego kontaktu przerywanego (tpPN) niż w warunkach jednokrotnego kontaktu ciągłego o 40—100 min w przypadku cykloheksanu (tp = 260— 325 min) i o 40—80 min w przypadku octanu butylu (tp = 33—75 min). Wartość tpPN zależy od warunków wielokrotnego oddziaływania, w tym od długości przerwy (10 lub 20 min) między kolejnymi cyklami kontaktu, a także od rodzaju napełniacza. Dodatek do usieciowanego HNBR warstwowego nanonapełniacza glinokrzemianowego, w większym niż sadza stopniu wydłuża czas przebicia próbki przez polarny octan butylu.


Słowa kluczowe: uwodorniony kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy, przenikanie substancji chemicznych, wielokrotne oddziaływanie rozpuszczalników, czas przebicia, elastyczne materiały barierowe, odzież ochronna


e-mail: rzymski@p.lodz.pl


S. Krzemińska, W. M. Rzymski

Wpływ warunków oddziaływania rozpuszczalników na właściwości ochronne usieciowanego uwodornionego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego