English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Żenkiewicz

Wpływ dawki promieniowania elektronowego na zwilżalność i swobodną energię

powierzchniową folii poli(tereftalanu etylenu)

Polimery 2004, nr 2, 94


Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań wpływu dawki promieniowania elektronowego (dawki do 500 kGy), generowanego w liniowym akceleratorze wysokonapięciowym, na kąt zwilżania i swobodną energię powierzchniową folii PET. Jako ciecze pomiarowe zastosowano wodę, glicerynę, formamid, dijodometan i α-bromonaftalen oraz ich zestawy dwu- i trójskładnikowe, a obliczenia wykonano metodami Owensa-Wendta i van Ossa-Chaudhury'ego-Gooda, wykorzystując w tym celu wyniki pomiarów kąta zwilżania różnymi zestawami cieczy pomiarowych. Wykonano także testy zwilżalności badanych próbek. Stwierdzono, że przebiegi zmian kąta zwilżania, malejącego wraz ze wzrostem dawki promieniowania, są podobne w przypadku wszystkich zastosowanych cieczy pomiarowych z tym, że występują między nimi istotne różnice ilościowe. Największe zmiany wartości tego kąta zaobserwowano w zakresie dawek do 50 kGy. Wyniki badań swobodnej energii powierzchniowej wykonanych każdą z metod, a także tą samą metodą, ale na podstawie kąta zwilżania cieczami z poszczególnych zestawów pomiarowych, różnią się na ogół w całym zakresie stosowanych dawek. Dlatego swobodna energia powierzchniowa nie może być przyjmowana jako bezwzględna miara stanu termodynamicznego warstwy wierzchniej folii PET modyfikowanej radiacyjnie, a jej wartości można porównywać jedynie wówczas, gdy są one określone tą samą metodą i za pomocą tych samych cieczy pomiarowych lub wzorcowych.


Słowa kluczowe: folia poli(tereftalanu etylenu), modyfikowanie radiacyjne, kąt zwilżania, swobodna energia powierzchniowa, metody oceny

M. Żenkiewicz (1.83 MB)
Wpływ dawki promieniowania elektronowego na zwilżalność i swobodną energię powierzchniową folii poli(tereftalanu etylenu)