English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Stabik

Wpływ cech geometrycznych ziaren napełniaczy na lepkość polietylenu i polistyrenu

w stanie uplastycznionym

Polimery 2004, nr 9, 634


Streszczenie

Opisano ogólne zależności dotyczące lepkości układów dyspersyjnych oraz, szczególowo, problem wpływu cech geometrycznych ziaren napełniaczy na lepkość polimerów napełnionych. Przedstawiono wyniki własnych badań lepkości polietylenu małej gęstości i polistyrenu napełnionych szeregiem rózniących się charakterem chemicznym i postacią cząstek napelniaczy mineralnych. Opracowano modele empiryczne (funkcje korelacyjne) wiążące cechy geometryczne napełniaczy z lepkością. W odniesieniu do obu polimerów uzyskano podobne zależności i o podobnych charakterystykach statystycznych. Największy wpływ na lepkość badanych kompozycji wywiera współczynnik ksztaltu ziaren, mniejszy powierzchnia właściwa, a najmniejszy – średnica ziaren.


Słowa kluczowe: polimer napełniony, napełniacz, cechy geometryczne ziaren, lepkość, funkcje korelacyjne

J. Stabik (1.23 MB)
Wpływ cech geometrycznych ziaren napełniaczy na lepkość polietylenu i polistyrenu w stanie uplastycznionym