English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Iwański, G. Mazurek

Wpływ dodatku wosku syntetycznego Fischera-Tropscha na właściwości funkcjonalne asfaltu

Polimery 2015, nr 4, 272


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.272


Streszczenie

Przeanalizowano wpływ różnej zawartości (0,5—4,0 % mas.) wosku syntetycznego Fischera-Tropscha (F-T) w mieszance z asfaltem 35/50 na: penetrację (P), temperaturę łamliwości Fraassa (TFraass), temperaturę mięknienia (TPiK), lepkość dynamiczną (η) w temp. 60—145 °C, moduł zespolony (G*), lepkość zerowego ścinania (ZSV), kąt przesunięcia fazowego (σ) oraz charakterystykę MSCR lepiszcza przeznaczonego do wytworzenia mieszanki mineralno-asfaltowej metodą „na ciepło” (WMA). Wykazano, że badany modyfikator, już w ilości 1 % mas., korzystnie wpływa na oceniane właściwości funkcjonalne asfaltu, zwłaszcza na jego charakterystykę reologiczną.
Słowa kluczowe: asfalt, wosk syntetyczny F-T, właściwości reologiczne, metoda WMA
e-mail: miwanski@tu.kielce.pl
M. Iwański, G. Mazurek (599.8 KB)
Wpływ dodatku wosku syntetycznego Fischera-Tropscha na właściwości funkcjonalne asfaltu