English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Rybiński, G. Janowska, S. Kuberski

Właściwości termiczne kauczuków butadienowo-akrylonitrylowych

Polimery 2003, nr 3, 183


Streszczenie

Przedstawiono wyniki oceny właściwości termicznych (do temp. 800 °C w powietrzu) kauczuków butadienowo-akrylonitrylowych różniących się zawartością AN (18% i 39%). W badaniach stosowano metody derywatografii oraz termograwimetrii sprzężonej z analizą spektroskopową w podczerwieni (TG–FT-IR). Krzywe DTA zinterpretowano na podstawie badań dodatkowych, takich jak oznaczanie gęstości usieciowania i wartości granicznej liczby lepkościowej, analiza elementarna oraz FT-IR. Wyznaczono energię aktywacji destrukcji i wskaźniki stabilności termicznej badanych elastomerów. Po ogrzaniu do temp. 160 °C kauczuki te ulegają procesom termooksydacyjnym, prowadzącym do utworzenia ugrupowań wodoronadtlenkowych, których rozpad może inicjować zarówno procesy degradacji, jak i sieciowania. W omawianych kauczukach zachodzą przede wszystkim procesy sieciowania termicznego wskutek polimeryzacji merów butadienowych. Wydajność sieciowania termicznego jest wobec tego tym większa, im mniej AN zawierają kopolimery. Stwierdzono, że zawartość merów akrylonitrylowych wywiera istotny wpływ na szybkość rozkładu termicznego elastomerów i energię aktywacji ich destrukcji, natomiast nie wpływa na początkową temperaturę rozkładu. W skład produktów rozkładu termicznego polimerów wchodzą butadien, metan, tlenek i ditlenek węgla, inne węglowodory alifatyczne, a także związki azotu – amoniak oraz cyjanowodór.


Słowa kluczowe: kauczuki nitrylowe, zawartość akrylonitrylu, analiza termiczna, stabilność termiczna, energia aktywacji destrukcji, produkty rozkładu

P. Rybiński, G. Janowska, S. Kuberski (445.8 KB)
Właściwości termiczne kauczuków butadienowo-akrylonitrylowych