English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Gołofit, K. Gańczyk-Specjalska, K. Jamroga, Ł. Kufel

Właściwości reologiczne i termiczne mieszanin polibutadienu z końcowymi
grupami hydroksylowymi oraz plastyfikatora

(Rapid communication) (j.ang.)

Polimery 2018, nr 1, 53


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.1.9

Streszczenie

Zbadano mieszaniny polibutadienu z końcowymi grupami hydroksylowymi (HTPB) oraz adypinianu dioktylu (DOA) jako plastyfikatora, które po usieciowaniu wykorzystywane są jako lepiszcza w heterogenicznych paliwach rakietowych. Określono wpływ składu na reologiczne i termiczne właściwości mieszanin, mające istotne znaczenie z technologicznego i użytkowego punktu widzenia. Zbadano zależność lepkości przygotowanych mieszanin od temperatury. Badane układy poddano sieciowaniu i wyznaczono wartości czasu życia technologicznego (tpl).Wykazano, że tpl wydłuża się ze wzrostem zawartości plastyfikatora. Stabilność termiczną mieszanin zbadano za pomocą różnicowej kalorymetrii skaningowej i termograwimetrii. Stwierdzono, że zastosowane składniki nie ulegają rozkładowi w temperaturze od 290 do 350 K i badane mieszaniny nie powodują zagrożenia eksplozją.


Słowa kluczowe: reologia, stabilność termiczna, polibutadien z końcowymi grupami hydroksylowymi, sieciowanie

e-mail: specjalska@ipo.waw.pl

T. Gołofit, K. Gańczyk-Specjalska, K. Jamroga, Ł. Kufel (668.4 KB)
Właściwości reologiczne i termiczne mieszanin polibutadienu z końcowymi grupami hydroksylowymi oraz plastyfikatora (Rapid communication) (j.ang.)