English version
Drukuj

NE-3/223/112/A/10/MK - uproszczony projekt procesowy instalacji 1/4 technicznych ciągu technologicznego wytwarzania estrów akrylowych z gliceryny

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 339541-2010 z dnia 2010-11-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa

Przedmiotem zamówienia jest: a) wykonanie uproszczonego projektu procesowego instalacji ćwieć-technicznych ciągu technologicznego wytwarzania estrów akrylowych z gliceryny w oparciu o wytyczne do projektu technologicznego opracowane przez...

Termin składania ofert: 2010-12-14


Warszawa: NE-3/223/112/A/10/MK- uproszczony projekt procesowy instalacji 1/4 technicznych ciągu technologicznego wytwarzania estrów akrylowych z gliceryny

Numer ogłoszenia: 27205 - 2011; data zamieszczenia: 24.01.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 339541 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5682000, faks 022 5682390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: NE-3/223/112/A/10/MK- uproszczony projekt procesowy instalacji 1/4 technicznych ciągu technologicznego wytwarzania estrów akrylowych z gliceryny.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: a)wykonanie uproszczonego projektu procesowego instalacji ćwierć-technicznych ciągu technologicznego wytwarzania estrów akrylowych z gliceryny w oparciu o wytyczne do projektu technologicznego opracowane przez Zamawiającego oraz wykonanie dokumentacji technicznej i montażowej związanej z budową nowych oraz modernizacją i adaptacją istniejących w siedzibie Zamawiającego instalacji i urządzeń przewidzianych do wykorzystania w projekcie POIG; opracowane dokumentacje oparte na nowych oraz istniejących instalacjach mają pozwolić na postawienie ¼ technicznych instalacji spełniających wymogi bezpieczeństwa procesowego i umożliwiających przeprowadzenie badań oraz określenie podstawowych parametrów procesu i ocenę poprawności wcześniej dokonanych założeń dotyczących prowadzonego procesu; w/w dokumentacje techniczne mają być opracowane oddzielnie dla każdego z czterech obszarów wykazanych w specyfikacji technicznej oraz w harmonogramie realizacji i stanowić założenia do projektu procesowego instalacji pilotowej procesu technologicznego p.n. Synteza kwasu akrylowego i estrów akrylowych w oparciu o surowce odnawialne, w tym frakcję glicerynową z produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych, opracowywanego przez Zamawiającego w ramach programu POIG, b)organizacja prac i nadzór nad wykonaniem przez pracowników Zamawiającego oraz firmy trzecie zaprojektowanej instalacji ćwierć -technicznej , w tym nad modernizacją i adaptacją istniejących instalacji i urządzeń, c)opracowanie wytycznych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz specyfikacji technicznej do SIWZ na wyłonienie w drodze przetargu wykonawcy projektu instalacji pilotowej wytwarzania estrów akrylowych, d)udzielanie bieżących konsultacji w zakresie zadań objętych niniejszą umową pracownikom naukowym Zamawiającego w wymiarze 8-miu godzin co dwa tygodnie. Szczegółowy zakres prac składających się na przedmiot zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.30.00-8.


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: zamówienie współfinansowane ze środków UE - program Innowacyjna Gospodarka.


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.01.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PROCHEM S.A., ul.Powązkowska 44C, 01-797 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 700000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 489000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 489000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1330000,00

  • Waluta: PLN.