English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Pielichowski, K. Flejtuch

Uwagi dotyczące przebiegu topnienia i rekrystalizacji polioksymetylenu w warunkach

pomiaru metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC)

w wariantach „high-speed” i „StepScan” (j. ang.)

Polimery 2004, nr 7-8, 558


Streszczenie

Proces topnienia polioksymetylenu (POM) zbadano metodą DSC w warunkach dużej szybkości ogrzewania (wariant „high-speed”, tabela 1, rys. 1) lub z modulacją temperatury (wariant „StepScan”, rys. 2). Zaobserwowano, że duża szybkość ogrzewania (rzędu kilkuset stopni na minutę) powoduje wyeliminowanie efektów ubocznych występujących podczas topnienia, np. procesu rekrystalizacji. Makrocząsteczki POM nie ulegają reorganizacji i następuje całkowite topnienie polimeru. Wpływ szybkości ogrzewania na kształt piku topnienia został omówiony w kontekście metastabilności polimerowych struktur krystalicznych. Mała szybkość ogrzewania sprzyja rekrystalizacji, która jest następstwem nukleacji cząsteczkowej. Nukleacja taka występuje wówczas, gdy krystality bardziej zdefektowane lub zbudowane z krótszych łańcuchów ulegają topnieniu w sąsiedztwie wysokotopliwych kryształów polimerów o dużych ciężarach cząsteczkowych. Wtedy moze bowiem następować ich zarodkowanie i rekrystalizacja na istniejących niestopionych kryształach. W niniejszej pracy wykazano, że proces rekrystalizacji można obserwować metodą DSC z modulacją temperatury.


Słowa kluczowe: high-speed DSC, StepScan DSC, polioksymetylen, topnienie, rekrystalizacja

K. Pielichowski, K. Flejtuch (534.8 KB)
Uwagi dotyczące przebiegu topnienia i rekrystalizacji polioksymetylenu w warunkach pomiaru metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) w wariantach „high-speed” i „StepScan” (j. ang.)