English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Trendy w rozwoju technologii materiałów polimerowych

"Polimery", nr 7-8/2011


Pod takim hasłem przebiegało semianrium zorganizowane 23 maja br. w Międzyzdrojach przez współpracowników prof. dr. hab. inż. Tadeusza Spychaja z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z okazji Jubileuszu Jego 65. urodzin. Uczestniczyło w nim ponad 70 gości z całego kraju, wybitnych przedstawicieli nauki o polimerach.

ICHP - Otwarcie semianriumUroczystego otwarcia Seminarium dokonała przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego dr hab. inż. Mirosława El Fray, prof. ZUT, witając zebranych gości. Następnie głos zabrał prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Witold Biedunkiewicz, prof. ZUT, który przekazał Jubilatowi gratulacje i życzenia w imieniu własnym i JM Rektora ZUT prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Kiernożyckiego, oraz dziekanWydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej dr hab. inż. Jacek Soroka, prof. ZUT.


Otwarcie Seminarium, od lewej: dr B. Schmidt, dr K. Gorący,

prof. T. Spychaj, prof. J. Soroka, prof. W. Biedunkiewicz, prof. M. El Fray (fot. M. Żwir)

Na program naukowy Seminarium złożyło się 12 referatów na zaproszenie oraz 38 prezentacji plakatowych. Prof. dr inż. Wacław Królikowski, wieloletni współpracownik prof. Tadeusza Spychaja, w referacie „Prof. dr hab. inż. Tadeusz Spychaj – Jubileusz 65-lecia” przedstawił życiorys naukowy Jubilata, jego zainteresowania naukowe, działalność publikacyjną, dydaktyczną i organizacyjną (życiorys naukowy prof. T. Spychaja przedstawiliśmy w zeszycie „Polimerów” nr 5/2011, 409).

Prof. Andrzej K. Błędzki (ZUTwSzczecinie) w referacie „Biopolimery czy „plastik” – prawda czy kamuflaż?” omówił m.in. możliwości zastosowania surowców odnawialnych w nowoczesnej inżynierii materiałowej, zwłaszcza w kontekście ich wykorzystania w charakterze materiałów konstrukcyjnych w przemyśle samochodowym i w budownictwie.

Prof. Zbigniew Florjańczyk (Politechnika Warszawska) w referacie „Blokowe kopolimery polilaktydu z poliestrami alifatycznymi i alifatyczno-aromatycznymi” zaprezentował wyniki badań nad syntezą kopolimerów blokowych na drodze koordynacyjnej polimeryzacji a-laktydu, inicjowanej przez układy złożone z oktanianu cyny i oligoetrodioli.

Prof. Ludomir Ślusarski (Politechnika Łódzka) w referacie „Postępy w zakresie materiałów elastomerowych” scharakteryzował w zarysie aktualny stan wiedzy na temat wpływu budowy, struktury i morfologii materiałów elastomerowych na ich właściwości oraz omówił perspektywy dalszego postępu w tej dziedzinie związane z zastosowaniem metod modyfikacji, chemii i nanotechnologii.

ICHP - składanie życzeńProf. Jacek Kijeński (PolitechnikaWarszawska, Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku) w referacie „Energia, chemikalia czy tworzywa przyszłości? Strategia zagospodarowania roślin przemysłowych i odpadów roślinnych” dokonał analizy stopnia wykorzystania produktów rolnych jako źródła energii (bezpośredniego lub pośredniego) i jako źródła surowcowego do uzyskiwania chemikaliów bazowych i wysoce przetworzonych oraz podjął próbę odpowiedzi na pytanie, w których obszarach wytwarzania energii i produktów chemicznych surowce roślinne powinny zastępować wyczerpujące się surowce naturalne (ropę naftową i gaz ziemny).Prof. H. Galina z Małżonką oraz dr M. Heneczkowski i dr M. Oleksy
(Politechnika Rzeszowska) składają życzenia Jubilatowi (fot. M. Żwir)


Przedmiotem wykładu prof. Andrzeja Dudy (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi) „Stereochemiczne aspekty (ko)polimeryzacji cyklicznych estrów alifatycznych” były zjawiska określane w literaturze jako „puzzling phenomena” oraz metody kontrolowanej syntezy biodegradowalnych kopoliestrów alifatycznych.

Referat prof. Henryka Galiny (Politechnika Rzeszowska) „Elementy inżynierii reakcji polimeryzacji” poświęcony był nowej gałęzi inżynierii chemicznej wykorzystującej m.in. metody modelowania procesów polimeryzacji.

Prof. Marek Kowalczuk (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu), w referacie „Aktualne trendy rozwoju technologii biodegradowalnych materiałów polimerowych zawierających alifatyczne biopoliestry oraz ich syntetyczne analogi”, przedstawił wyniki badań nad nowymi metodami kształtowania struktury molekularnej polimerów biodegradowalnych opartych na biopoliestrach alifatycznych i ich syntetycznych analogach. Opracowana metoda otrzymywania syntetycznych analogów wielkocząsteczkowych biopoliestrów (ang. Polyhydroxyalkanoates, PHA) wykorzystująca polimeryzację anionową stworzyła możliwości uzyskania nowych materiałów polimerowych ulegających w sposób kontrolowany biodegradacji w warunkach kompostowania.

Prof. Jacek Pigłowski (Politechnika Wrocławska) omówił wyniki badań rentgenograficznych glinokrzemianów, podkreślając wpływ długości łańcucha alkilowego w IV rzędowej soli amoniowej na sposób (formę) rozmieszczenia kationów w galeriach glinokrzemianu.

Prof. Zbigniew Rosłaniec (ZUT w Szczecinie) w referacie „Przemiany zeszklenia w poli(tereftalanie butylenu) (PBT)”, odnosząc się do artykułu Takaski Konishi i Yoshishisa Miyamoto opublikowanego w 2010 r. w Macromolecules, poświęconego wynikom badań struktury nanocząsteczkowej semikrystalicznego poli(tereftalanu butylu), ustosunkował się krytycznie do tezy o występowaniu w semikrystalicznym polimerze dwóch obszarów (faz) amorficznych o różnych wartościach temperatury zeszklenia. Zwrócił też uwagę na brak wiarygodnych informacji literaturowych dotyczących metod wyznaczania temperatury zeszklenia całkowicie amorficznego PBT oraz związku między temperaturą zeszklenia a stopniem krystaliczności semikrystalicznego PBT.

Prof. Andrzej Bartkowiak (ZUT w Szczecinie), w referacie „Postęp w dziedzinie nośników i opakowań biopolimerowych: od mikro- do makroskali”, wskazał, że ze względu na duże zapotrzebowanie na biopolimery do produkcji funkcjonalnych nano- i mikronośników, a także opakowań, wiele uwagi poświęca się opracowywaniu nowych technologii umożliwiających wytwarzanie materiałów na bazie biopolimerów pochodzenia naturalnego, o właściwościach charakterystycznych dla klasycznych polimerów syntetycznych, a jednocześnie podatnych na biodegradację. Omówił wyniki badań dotyczących poprawy właściwości użytkowych stosowanych obecnie materiałów biopolimerowych, m.in. w wyniku użycia wielofazowych dyspersji zdolnych do tworzenia układów wielowarstwowych, pozwalających na otrzymywanie powłok o cechach komplementarnych niemożliwych do uzyskania w przypadku zastosowania indywidualnie każdego z materiałów.

ICHP - uczestnicy seminarium
Sesję zakończył referat dr hab. inż. Mirosławy El Fray, prof. ZUT, pt.: „Kopoliestry alifatyczno-aromatyczne modyfikowane nanocząstki” przedstawiający wyniki badań ww. kopoliestrów modyfikowanych nanocząstkami wprowadzanymi do polimeru in situ podczas polimeryzacji. Dodatek nanocząstek węglowych spowodował, zgodnie z oczekiwaniami, poprawę właściwości mechanicznych (m.in. znaczący wzrost modułu Younga).


Uczestnicy Seminarium (fot. M. Barcikowski)

Na podkreślenie zasługuje znakomita organizacja Seminarium oraz niepowtarzalna atmosfera spotkania będąca zasługą współpracowników prof. Tadeusza Spychaja, w tym przede wszystkim, prof. Mirosławy El Fray, która mistrzowsko kierowała przebiegiem zarówno części oficjalnej Seminarium, jak i imprez towarzyszących.

Materiały konferencyjne obejmujące streszczenia tekstów wszystkich referatów oraz prezentacji plakatowych zostały wydane przez Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, nr ISBN 978-83-7663-083-0.

Barbara Witowska-Mocek

Redakcja miesięcznika „Polimery”