English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Oleksy, M. Heneczkowski

Tiksotropowe kompozycie nienasyconych żywic poliestrowych z modyfikowanymi

glinami smektycznymi

Polimery 2004, nr 11-12, 806


Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań dotyczących modyfikacji glin smektycznych różniącymi się budową chemiczną czwartorzędowymi solami amoniowymi (QAS) oraz wpływu otrzymywanych produktów na niektóre właściwości handlowej nienasyconej żywicy poliestrowej(UP). Użyto przy tym naturalnych glin smektycznych (bentonitów) o dużej zawartości montmorylonitu. Stwierdzono, że QAS (zarówno w postaci wolnej, jak i związanej w bentonicie) wyraźnie poprawiają trwałość UP w temp. 70 oC, nie zmieniając, praktycznie biorąc, czasu żelowania. Wprowadzenie do UP 2% modyfikowanych bentonitów powoduje powstawanie kompozycji tiksotropowych o dużym współczynniku tiksotropii. Dodawane do UP modyfikowane bentonity niemal nie ulegają przy tym sedymentacji. Kompozycje UP z dodatkiem bentonitów modyfikowanych QAS z podstawnikiem aromatycznym i podstawnikiem alifatycznym o długim łańcuchu mają lepsze właściwości reologiczne niż kompozycje z bentonitami modyfikowanymi QAS zawierającymi wyłącznie podstawniki alifatyczne.


Słowa kluczowe: nienasycone żywice poliestrowe, bentonity, modyfikacja, czwartorzędowe sole amoniowe, tiksotropia, trwałość, czas żelowania

M. Oleksy, M. Heneczkowski (138 KB)
Tiksotropowe kompozycie nienasyconych żywic poliestrowych z modyfikowanymi glinami smektycznymi