English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Szafko, K. Onderko, B. Pabin-Szafko

Termiczny rozpad 2,2'-azo-2,2'-dimetylodipropionianu 4-hydroksybutylowego w układzie

n,n-dimetyloformamid/metakrylan metylu (j. ang.)

Polimery 2003, nr 5, 329


Streszczenie

Zbadano metodą wolumetryczną termiczny (333 K) rozpad wymienionego w tytule inicjatora (AIB-BD) w DMF w metakrylanie metylu (MMA) oraz w różniących się składem mieszaninach DMF/MMA. Określono szybkości stacjonarne rozpadu AIB-BD w warunkach różnych początkowych jego stężeń [I]0 (w przedziale 0,067–0,132 mol · dm-3) według różniczkowego równania (7). Pozwoliło to na wyznaczenie, zgodnie z równaniem (8), rzędowości reakcji rozpadu inicjatora x [definiowanej w równaniach (2) i (4)]. Rzędowość x jest równa 1 w odniesieniu do całego ukladu, tj. od czystego rozpuszczalnika (DMF) do czystego monomeru (MMA) (rys. 2). Przedstawiony sposób wyznaczania wartości x nie może być zastąpiony przez ocenę liniowości równania (10), co często stosuje się w publikacjach, ponieważ zależności kinetyczne w przedziale rzędowości od x = 1 do x = 2 są również liniowe (rys. 3). Stała szybkości termicznego rozpadu AIB-BD (kd) wynosi 5,19 · 10-4 min-1 i 4,12 · 10-4 min-1, odpowiednio w czystym DMF i w czystym MMA. Wartości kd odnoszące się do mieszanin DMF/MMA zależą od składu tych mieszanin i można je przedstawić jako monotonicznie malejącą funkcję ułamka molowego monomeru xM. Zależność kd = f(xM) interpretowano na podstawie modelu solwatacji inicjatora przez monomer i rozpuszczalnik [równania (11) i (12)]. Otrzymane wyniki dotyczące omawianego układu DMF/MMA/AIB-BD porównano z wcześniej badanym układem DMF/MMA/ AIBN.


Słowa kluczowe: polimeryzacja rodnikowa, metakrylan metylu, rozpad termiczny inicjatorów azowych, rzędowość reakcji rozpadu, stała szybkości rozpadu termicznego, solwatacja inicjatora
J. Szafko, K. Onderko, B. Pabin-Szafko (1.23 MB)
Termiczny rozpad 2,2’-azo-2,2’-dimetylodipropionianu 4-hydroksybutylowego w układzie n,n-dimetyloformamid/metakrylan metylu (j. ang.)