English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Z. Florjańczyk, A. Lasota, M. Leśniewska-Mizak

Telecheliczne oligomery otrzymane z tlenku etylenu i kwasu fosforowego.

Struktura oraz przekształcanie w polimery glinoorganiczne (j. ang.)

Polimery 2004, nr 6, 389


Streszczenie

Zbadano przebieg reakcji kwasu fosforowego z tlenkiem etylenu (EOX) w rozpuszczalnikach organicznych i w wodzie w temp. od –5 oC do +30 oC. Na podstawie analizy widm NMR (rys. 1 i 2) oraz MALDI-TOF (rys. 3) stwierdzono, że głównymi produktami tej reakcji są oligomeryczne triestry zawierające w sumie 4-25 jednostek oksyetylenowych i 3 końcowe grupy hydroksylowe [wzór (I)]. Produkty uboczne to estry cykliczne [wzór (II)], produkty kondensacji zawierające w łańcuchu 2-3 atomy fosforu [wzory (IV) i (V)] oraz oligodiole. Otrzymane estry są stabilne termicznie do temp. ok. 170 oC; w środowisku wodnym wykazują dużą odporność na hydrolizę do temp. ok. 80 oC (tabela 2). Stwierdzono, że hydroliza w temp. 100 oC w obecności hydroksytlenku glinu w postaci bemitu prowadzi do zhydrolizowania jednego wiązania estrowego z wytworzeniem in situ diestru, który reaguje z bemitem dając polimery hybrydowe o strukturze fosforano-alumoksanów [równanie (4)]; w polimerach tych stosunek molowy atomów P:Al wynosi ok. 1,1. Tworzą one koloidalną przezroczystą dyspersję o szerokim rozkładzie ciężaru cząsteczkowego składnika polimerowego i małej granicznej liczbie lepkościowej (ok. 0,002 cm3/g). Frakcje o najmniejszym ciężarze cząsteczkowym dają roztwory rzeczywiste w wodzie i sulfotlenku dimetylowym.


Słowa kluczowe: kwas fosforowy, tlenek etylenu, oligomeryczne fosforany, bemit, polimery hybrydowe fosforanowo-alumoksanowe, budowa chemiczna, MALDI-TOF

Z. Florjańczyk, A. Lasota, M. Leśniewska-Mizak (1.36 MB)
Telecheliczne oligomery otrzymane z tlenku etylenu i kwasu fosforowego. Struktura oraz przekształcanie w polimery glinoorganiczne (j. ang.)