English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Listoś, W. Kuran

Badania nad syntezą oligomerycznych węglanów sililenowych — reakcje modelowe

Polimery 2000, nr 9, 603


Streszczenie

Przeprowadzono badania modelowe dotyczące syntezy nowych oligomerycznych węglanów sililenowych na drodze polikondensacji mono- i difunkcyjnych związków krzemowych (trimetylochlorosilanu, dimetylodichlorosilanu, difenylodichlorosilanu) z tert-butanolanem potasu lub difenylosilanodiolanem disodowym i CO2 w tetrahydrofuranie lub w 1,2-epoksypropanie. Stwierdzono, że otrzymane produkty są bardzo niestabilne w temperaturze pokojowej i dlatego nie zostały one wyodrębnione z roztworów poreakcyjnych. Produkty te scharakteryzowano metodami spektroskopii IR, 1H- i 13C-NMR oraz zaproponowano ich budowę chemiczną (tabela 1). Wyniki badań wskazują, że modelowane oligomery łatwo ulegają rozkładowi z wydzieleniem ditlenku węgla.
Słowa kluczowe: oligomery węglanowo-krzemowe, syntezy modelowe, budowa chemiczna
T. Listoś, W. Kuran (519.1 KB)
Badania nad syntezą oligomerycznych węglanów sililenowych — reakcje modelowe