English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Król, A. Żmihorska-Gotfryd

Badania nad syntezą oligomerycznych prepolimerów uretanowych

jako półproduktów do otrzymywania poliuretanów

Polimery 2000, nr 11-12, 775


Streszczenie

Prowadząc proces poliaddycji przy użyciu różnych stosunków molowych typowych monomerów stosowanych w technologii poliuretanów — diizocyjanianu toluilenu i dwu- lub trójfunkcyjnych polieteroli — otrzymano oligomery uretanowe zawierające końcowe grupy izocyjanianowe lub hydroksylowe (tab. 1 i 2). Budowę chemiczną wytworzonych pro- duktów analizowano metodami spektroskopii IR, 1H-NMR i chromatografii GPC (rys. 1–5, tab. 3). Z oligomerów tych na kolejnym etapie wytwarzano lane PUR oraz określano ich właściwości mechaniczne i cieplne (tab. 5). Podjęto próby skorelowania rzeczywistego składu chemicznego otrzymanych oligomerów oraz wartości i rozkładu ich ciężarów cząsteczkowych z wartościami przewidywanymi na podstawie stechiometrii reakcji oraz — technologicznie istotnymi — wartościami obliczonymi numerycznie wg programu komputerowego „REAKTOR”, symulującego nierównowagowy proces liniowej poliaddycji diizocyjanianu i poliolu (tab. 4, rys. 6–8). Przedyskutowano użyteczność zastosowanych metod analitycznych oraz metody symulacji numerycznej z punktu widzenia ich przydatności w technologii wytwarzania poliuretanów.
Słowa kluczowe: oligomery uretanoizocyjanianowe, oligomery uretanohydroksylowe, charakterystyka budowy, proces liniowej poliaddycji, symulacja numeryczna, mechaniczne i cieplne właściwości poliuretanów
P. Król, A. Żmihorska-Gotfryd (1.3 MB)
Badania nad syntezą oligomerycznych prepolimerów uretanowych jako półproduktów do otrzymywania poliuretanów