English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Pielichowski, P. Penczek, D. Bogdal, E. Wolff, J. Gorczyk

Synteza nienasyconych żywic poliestrowych w warunkach promieniowania

mikrofalowego (j. ang.)

Polimery 2004, nr 11-12, 763


Streszczenie

Przedstawiono syntezę nienasyconych żywic poliestrowych z zastosowaniem promieniowania mikrofilowego, w wyniku katalitycznej (pod wpływem LiCl) kopolimeryzacji bezwodników kwasów maleinowego i ftalowego z epichlorohydryną (EPI) oraz glikolem etylenowym (EG). Syntezę tę przebiegającą bez wydzielania produktów ubocznych, prowadzono w zakresie temp. 120-140 oC. PonadtO w celAch porównawczych, syntetyzowano w sposób konwencjonalny żywice o takim samym składzie. Scharakteryzowano następujące wlaściwości żywic otrzymanych obiema metodami: ciężar cząsteczkowy i jego rozkład, końcową graniczną wartość liczby kwasowej (AN) oraz barwę (tabele l i 2). Stwierdzono, że promieniowanie mikrofalowe ok. dwukrotnie skraca czas reakcji w porównaniu z wariantem konwencjonalnym. Porównano też przebieg badanej syntezy w multimodalnym i monomodalnym reaktorze mikrofalowym; w reaktorze multimodalnym uzyskuje się produkty o większym ciężarze cząsteczkowym (tabela 3).


Słowa kluczowe: promieniowanie mikrofalowe, nienasycone żywice poliestrowe, bezwodniki kwasowe, epichlorohydryna, czas reakcji

J. Pielichowski, P. Penczek, D. Bogdal, E. Wolff, J. Gorczyk (69.4 KB)
Synteza nienasyconych zywic poliestrowych w warunkach promieniowania mikrofalowego (j. ang.)