English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Dutkiewicz, S. Boryniec

Synteza i charakterystyka modyfikowanych poliamidów otrzymywanych z laktamów

i polieteroamin

Polimery 2003, nr 2, 116


Streszczenie

Opisano warunki syntezy metodą polimeryzacji anionowej homo- i kopoliamidów na podstawie ε-kaprolaktamu (KL) i κ-laurynolaktamu (LL), modyfikowanych prepolimerami mocznikowymi otrzymanymi z diizocyjanianu toluilenu i trzech różnych polieteroamin (polioksyetylenodiaminy, polioksypropylenodiaminy lub polioksypropylenotriaminy). Wprowadzenie giętkich segmentów polieterowych do łańcucha poliamidowego miało przede wszystkim na celu zwiększenie udarności. Określono wpływ rodzaju użytej polieteroaminy oraz składu kopoliamidów KL/LL na niektóre ich właściwości mechaniczne (naprężenie zrywające, wydłużenie przy zerwaniu, udarność w temp. 20 oC i -40 oC) , a także na zawartość składników niespolimeryzowanych (rozpuszczalnych w acetonie). Oczekiwaną wyraźną poprawę udarności uzyskano jedynie z zastosowaniem polioksypropylenotriaminy.


Słowa kluczowe: poliamidy, modyfikacjia, polieteroaminy, preepolimery mocznikowe, udarność

S. Dutkiewicz, S. Boryniec (633.2 KB)
Synteza i charakterystyka modyfikowanych poliamidów otrzymywanych z laktamow i polieteroamin