English version
Drukuj

Substancje kontrolowane, warstwa ozonowa

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych


Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw


Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie sprawdzania pod względem wycieków urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających substancje kontrolowane (Dz.U. 2016 poz. 89)


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz.U. 2016 poz. 88)


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania dotyczącego nielegalnego przywozu i wywozu substancji kontrolowanych (Dz.U. 2015 poz. 2155)


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wzorów wniosków o odstępstwa od zakazów dotyczących niektórych substancji kontrolowanych (Dz.U. 2015 poz. 2052)


Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2015 poz. 881)


Poprawki do Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, podpisane w Pekinie dnia 3 grudnia 1999 r. (Dz.U. 2007 nr 30 poz. 190)


Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego wykazu kodów taryfy celnej dla substancji kontrolowanych i zawierających je mieszanin (M.P. 2002 nr 22 poz. 395)


Poprawki do Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzone w Montrealu dnia 17 września 1997 r. (Dz.U. 2001 nr 44 poz. 494)


Poprawki do Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzone w Kopenhadze dnia 25 listopada 1992 r. (Dz.U. 2001 nr 44 poz. 492)


Poprawki do Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzone w Londynie dnia 29 czerwca 1990 r. (Dz.U. 2001 nr 44 poz. 490)


Protokół Montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową sporządzony w Montrealu dnia 16 września 1987 r. (Dz.U. 1992 nr 98 poz. 490)