English version
Drukuj

POLITYKA PRYWATNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA OSÓB, Z KTÓRYMI PROWADZONA JEST KORESPONDENCJA

ORAZ

DLA REPREZENTANTÓW, PRZEDSTAWICIELI, PEŁNOMOCNIKÓW, OSÓB KONTAKTOWYCH


ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, tel. 0 22 568 20 00, adres e-mail: ichp@ichp.pl.(dalej „Ł-ICHP”).

Administrator wyznaczył inspektora, z którym można się skontaktować: e-mail: iod@ichp.pl, pocztą tradycyjną ul. Rydygiera 8,01-793 Warszawa lub osobiście z IOD (po wcześniejszym umówieniu).


CELE PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

(1) Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi korespondencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest prowadzenie korespondencji w związku z prowadzona działalnością przez Ł-ICHP (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

(2) Dane osobowe reprezentantów, przedstawicieli,pełnomocników oraz osób kontaktowych (dalej „reprezentanci”) przetwarzane są również w celu prowadzenia rozmów przed zawarciem umowy, zawarcia umowy oraz jej wykonania na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest dokonywanie czynności związanych z prowadzoną działalnością z osobami uprawnionymi/wyznaczonymi do działania w imieniu lub na rzecz innych podmiotów oraz realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Ł-ICHP na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).


KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza następujące dane osobowe reprezentantów: imię i nazwisko, stanowisko, funkcja, adres e-mail, numer telefonu, inne dane kontaktowe.

Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pana/Pani, lub od Pana/Pani pracodawcy/zleceniodawcy/mocodawcy,lub ze źródeł publicznych (rejestry publiczne, strona internetowa, itp.).


ODBIORCY DANYCH, PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Dane mogą być udostępniane organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz innym podmiotom współpracującym z Ł-ICHP na podstawie zawartych umów np. outsourcingu usług IT, hostingu poczty, usług doradczych, operatorzy pocztowi i kurierzy czy inne. Z uwagi na udostępnienie danych osobowych dostawcom usług poczty elektronicznej, możliwe jest na pewnym etapie do przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (poza EOG). Dokonujemy tego na podstawie standardowych klauzul ochronnych (art. 46 ust. 2 RODO) lub zapewniamy inny mechanizm, który jest zgodny z prawem i legalizuje taki transfer oraz zapewni odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą czas niezbędny do załatwienia sprawy, w związku z którą następuje kontakt, chyba, że inny termin wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku zawarcia umowy pomiędzy Ł-ICHP a podmiotem, na rzecz którego Pan/Pani działa Pana/Pani dane osobowe, w związku z zawartą umową będą przechowywane przez czas niezbędny do jej wykonania, nie dłużej jednak niż przez okres niezbędny celem dochodzenia roszczeń z tej umowy,chyba że okresy dłuższe będą wynikać z przepisów prawa (np. o archiwizacji).


PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia danych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn dotyczących Pana/Pani szczególnej sytuacji. Przysługuje Pani/Panu skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, przy czym niezbędne w celu prowadzenia z nami korespondencji. W przypadku, gdy otrzymujemy Pana/Pani dane jako reprezentanta źródło obowiązku podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z łączącej Pana/Panią relacji z tym podmiotem.


AUTOMATYCZNE DECYZJE I PROFILOWANIE

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegać profilowaniu.