English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Rybnicek

Recykling elementów oświetlenia samochodowego — wpływ zanieczyszczeń pochodzących

od powłok utwardzanych promieniami UV na wytrzymałość uzyskiwanego poliwęglanu (j. ang.)

Polimery 2011, nr 11/12, 849


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.849

Streszczenie

Z poliwęglanu (PC) wykonano metodą formowania wtryskowego soczewki, na które następnie nanoszono utwardzaną promieniami UV powłokę. Później materiał przetwarzano poprzez rozdrabnianie i formowanie próbek do badań wytrzymałości. Materiał przetwarzano jednokrotnie (próbka PC1) lub dwukrotnie w taki sam sposób (próbka PC2). Zbadano wytrzymałość przygotowanych próbek, a dodatkowo, w celu porównania badano również nieprzetwarzaną próbkę (próbka PC0) oraz próbkę uzyskaną przez przetworzenie złomu technologicznego PC (próbka PC1C) (tabela 1). Pomiary odporności na pękanie uzyskanych materiałów wykonano metodami instrumentalnymi (Charpy'ego) i nieinstrumentalnymi (Izoda). Określano wartości dynamicznego współczynnika uwalniania energii (GId) (rys. 5) i odporności na kruche pękanie (KId) (rys. 6). Pozostałość powłok w materiałach przetwarzanych powoduje powstanie niejednorodnie zdyspergowanych cząstek, które ułatwiają wielokrotne spękania i zwiększają kruchość materiału. Odporność na kruche pękanie zmniejszała się jednak tylko nieznacznie i towarzyszył temu wzrost dynamicznej granicy plastyczności (sd) i dynamicznego modułu sprężystości przy zginaniu (Ed) (rys. 6). Współczynnik odkształcalności termicznej (HDT) (rys. 2), objętościowy wskaźnik szybkości płynięcia (MVR) i gęstość (rys. 1) badanych próbek zmieniała się w niewielkim stopniu w porównaniu z wartościami charakteryzującymi próbkę PC0, nie zawierającą zanieczyszczeń pochodzących z powłok.


Słowa kluczowe: poliwęglan, przetwarzanie, powłoka poliuretanowo-akrylowa modyfikowana krzemem, odporność na kruche pękanie, dynamiczny współczynnik uwalniania energii


e-mail: jan.rybnicek@fs.cvut.cz


J. Rybnicek

Recykling elementów oświetlenia samochodowego — wpływ zanieczyszczeń pochodzących od powłok utwardzanych promieniami UV na wytrzymałość uzyskiwanego poliwęglanu (j. ang.)