English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

N. Pietruszka, Z. Brzozowski, L. Żabski

Nowe, ciekłe, reaktywne antypireny azotowe i azotowo-fosforowe

do samogasnących poliuretanowych tworzyw piankowych.

Cz. II. Zastosowanie do elastycznych pianek poliuretanowych

Polimery 2000, nr 4, 282


Streszczenie

Opisano sposób otrzymywania samogasnących, elastycznych poliuretanowych tworzyw piankowych (PTPUR) zawierających nowe ciekłe, reaktywne antypireny azotowe lub azotowo-fosforowe otrzymane na podstawie melaminy oraz podano wybrane ich właściwości.

Antypireny azotowe wykazują efekt autokatalityczny, umożliwiają więc otrzymywanie elastycznych PTPUR bez użycia katalizatorów bądź tylko z niewielką ich ilością. Stosując te antypireny można zatem wyeliminować z produkcji pianek poliuretanowych toksyczne i lotne katalizatory aminowe.

Najlepszym środkiem powierzchniowo czynnym do otrzymywania badanych elastycznych samogasnących PTPUR okazał się laurylosiarczan sodu (tabela 1).

Wskaźnik tlenowy elastycznych PTPUR zawierających badane antypireny zwiększa się od 19,5 do 23,1% (bez bromu) – tabele 2 i 3 oraz do 24,9 (z bromem) – tabela 5, a palność mierzona długością spalonej próbki maleje od 150 do 28 mm (tabela 5). Obie te właściwości zależą od ilości użytych antypirenów.

Katalizatory cynoorganiczne wykazują efekt antagonistyczny ze związkami bromu (hamują efektywność ich działania), należy je zatem stosować w ilości nie przekraczającej 1%. Twardość elastycznych pianek poliuretanowych w większości przypadków wzrasta wraz ze zwiększeniem ilości antypirenów. Pewną wadą badanych antypirenów jest znaczny wzrost odkształcenia trwałego elastycznych PTPUR wraz ze zwiększaniem ilości tych antypirenów (tabele 2-5).
Słowa kluczowe: reaktywne antypireny azotowe i azotowo-fosforowe, elastyczne pianki poliuretanowe, właściwości pianek
N. Pietruszka, Z. Brzozowski, L. Żabski (525.3 KB)
Nowe, ciekłe, reaktywne antypireny azotowe i azotowo-fosforowe do samogasnących poliuretanowych tworzyw piankowych. Cz. II. Zastosowanie do elastycznych pianek poliuretanowych