English version
Drukuj

Ważne adresy internetowe

Ministerstwa Rzeczpospolitej Polskiej


Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Energii

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Obrony Narodowej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Skarbu Państwa

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo ZdrowiaInne urzędy, instytucje, organizacje, stowarzyszenia


Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Departament Komitetu do Spraw Europejskich

Enterprise Europe Network

EUROPA - Portal Unii Europejskiej

Europejska Agencja Chemikaliów

Fundacja PlasticsEurope Polska

Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Główny Inspektorat Sanitarny

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Główny Inspektorat Weterynarii

Główny Urząd Miar

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Główny Urząd Statystyczny

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Instytut Biochemii i Biofizyki

Instytut Chemii Przemysłowej

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera

Instytut Medycyny Wsi

Instytut Nauk o Środowisku

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Instytut Przemysłu Organicznego

Instytut Żywności i Żywienia

IPPC - serwis Ministerstwa Środowiska (Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń)

Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Główna Policji

Komitet Badań Naukowych

Krajowe Centrum Informacyjne Helpdesk ds. REACH i CLP

Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Najwyższa Izba Kontroli

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Narodowy Bank Polski

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Zdrowia

Narodowy Instytut Leków

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny

Oddział Chemii Nieorganicznej „ICHN” w Gliwicach

Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska

Państwowa Inspekcja Pracy

Państwowy Instytut Weterynaryjny

Państwowy Zakład Higieny

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Akademia Nauk

Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Polski Komitet Normalizacyjny

Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

Polskie Centrum Akredytacji

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości

Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych

Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy

Polskie Towarzystwo Toksykologiczne

Prezydent RP

Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP Ministerstwa Rozwoju

Rządowe Centrum Legislacji

Sąd Najwyższy RP

Senat RP

Służba Celna RP

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Stowarzyszenie Producentów Cementu

Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego

Śląski Punkt Konsultacyjny firm branży chemicznej

Trybunał Konstytucyjny RP

Urząd Dozoru Technicznego

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Patentowy

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Rejestracji Produktów Medycznych, Wyrobów Leczniczych i Produktów Biobójczych

Urząd Transportu Kolejowego

Urząd Zamówień Publicznych

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. Gen. Karola Kaczkowskiego

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Wyższy Urząd Górniczy

Związek Pracodawców „Polskie Szkło”