English version
Drukuj

SZKOLENIA i WARSZTATY

HARMONOGRAM SZKOLEŃ I WARSZTATÓW

Data

Temat

Uwagi

6-7.12.2018
WARSZTATY: Klasyfikacja mieszanin zgodnie z rozporządzeniem CLP. Sporządzanie kart charakterystyki

Możliwość opracowania karty dla własnego produktu!

Warsztaty przeznaczone dla osób, które w przedsiębiorstwie są odpowiedzialne za przygotowanie dokumentacji związanej z klasyfikacją i oznakowaniem substancji i mieszanin chemicznych oraz opracowanie kart charakterystyki. Zajęcia mają charakter praktyczny, każdy z uczestników otrzymuje niezbędne materiały oraz do dyspozycji laptop do samodzielnej pracy. Możliwość pracy na kartach własnych lub przygotowanych przez trenerów.

Formularz zgłoszeniowy
Zakres tematyczny i wykładowcy
Warszawa,

1150 zł*/osoba


*trzecia i kolejna osoba z jednego przedsiębiorstwa
1050 zł/osoba
23.11.2018SZKOLENIE: Klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP oraz karty charakterystyki


Szkolenie przeznaczone dla kadry zarządzającej, przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych (w tym pracowników odpowiedzialnych za zakup chemikaliów oraz służb BHP),laboratoriów, importerów, dalszych użytkowników i dystrybutorów substancji i mieszanin chemicznych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracowników, ocena poprawności kart charakterystyki „przychodzących” oraz sporządzanie i aktualizacja kart charakterystyki wraz ze scenariuszami narażenia.


Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z klasyfikacją, oznakowaniem i pakowaniem (rozporządzenie CLP), w tym opis zagrożeń wynikających z właściwości fizykochemicznych, toksykologicznych i ekotoksykologicznych, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz sposób bezpiecznego stosowania chemikaliów i dostosowań do postępu technicznego (ATP1-12), problemów związanych z prawidłową interpretacją przepisów, posiłkowania się klasyfikacją zharmonizowaną i wynikającą z dokumentacji rejestracyjnej, zasady dotyczące oznakowania opakowań substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP. Inne obowiązki dalszych użytkowników chemikaliów wynikające zarówno z rozporządzenia REACH, jak i innych przepisów unijnych oraz krajowych.


Zakres tematyczny:

Rozporządzenie CLP wraz z dostosowaniami do postępu technicznego (tzw. ATP)

 • Sposób korzystania z zapisów rozporządzenia
 • Kiedy należy zastosować zapisy ATP
 • Klasyfikacja substancji i mieszanin chemicznych (kryteria klasyfikacji, klasy i kategorie zagrożenia, stężenia graniczne, współczynniki M, oszacowana wartość toksyczności ostrej ATE)
 • Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych (jakie informacje powinna zawierać etykieta substancji/mieszaniny sklasyfikowanej zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP, w tym jakie substancje wymienia się na etykiecie oraz jak stosuje się wymagania dodatkowe (LZO, detergenty, itp.)
 • Obowiązujący wymiar etykiet oraz piktogramów w zależności od pojemności opakowania
 • Oznakowanie – zwolnienia dla małych opakowań poniżej 125 ml
 • Opakowania z zamknięciami zabezpieczającymi przed otwarciem przez dzieci oraz wyczuwalnymi dotykiem ostrzeżeniami dla niedowidzących
 • Artykuł 45 rozporządzenia CLP i Załącznik VIII


Karta charakterystyki

 • Podstawy prawne
 • Obowiązek sporządzania karty charakterystyki – kiedy jest wymagana?
 • Kto jest odpowiedzialny za kartę charakterystyki
 • Format i język karty charakterystyki
 • Aktualizacja karty – kiedy i w jakim terminie
 • Okresy przejściowe dla kart charakterystyki – czy jeszcze obowiązują?
 • Najczęściej popełniane błędy
 • Scenariusz narażenia – format, jakie informacje zawiera, kto sporządza
 • Zgłoszenie mieszaniny do Inspektora ds. Substancji Chemicznych – system ELDIOM
 • Jak zmienią się przepisy dotyczące zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenia od 1 stycznia 2020 r. – co to jest UFI
 • Uzyskiwanie zgody na zastosowanie nazwy alternatywnej w sekcji 3.2 karty charakterystyki – kiedy jest to możliwe i jaka jest obowiązująca procedura


Formularz zgłoszeniowy

Wykładowcy

Warszawa,

490* zł/osoba

*trzecia i kolejna osoba z jednego przedsiębiorstwa

450 zł/osoba
22.11.2018

SZKOLENIE: Obowiązki producentów, importerów i dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem REACH ze szczególnym uwzględnieniem rejestracji substancji produkowanych i importowanych oraz specyficznych wymogów dla podmiotów produkujących i importujących wyroby


Szkolenie przeznaczone dla kadry zarządzającej, pracowników działu zakupów, laboratoriów przedsiębiorstw branży chemicznej i pokrewnych, mające na celu kompleksowe omówienie obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH dla przedsiębiorstw produkujących,importujących lub stosujących chemikalia, w tym obowiązków dla producentów i importerów wyrobów (w rozumieniu definicji wynikającej z rozporządzenia REACH).


Zakres tematyczny
:

 • Zakres stosowania rozporządzenia REACH
 • Wyłączenia i zwolnienia - substancje; odpady i substancje z odzysku; załącznik IV i V
 • Obowiązki rejestracyjne zgodnie z rozporządzeniem REACH, w tym zakres wymaganych danych w zależności od tonażu
 • Co po 1 czerwca 2018 r.?
 • Obowiązki podmiotów produkujących/importujących substancje oraz importujących mieszaniny sklasyfikowane w zakresie tonażowym < 1 tony/rok. Zgłoszenie substancji do wykazu C&L
 • Załącznik XIV (obowiązek uzyskiwania zezwoleń)
 • Załącznik XVII (ograniczenia w produkcji i obrocie niektórych substancji i produktów)
 • Obowiązki producentów i importerów wyrobów [Lista kandydacka (substancje SVHC) – załącznik XV] oraz zgłaszanie wyrobów do Europejskiej Agencji Chemikaliów
 • Obowiązki dalszych użytkowników – przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw (karty charakterystyki, „deklaracja REACH”)


Formularz zgłoszeniowy

Wykładowcy

Warszawa,

490* zł/osoba

*trzecia i kolejna osoba z jednego przedsiębiorstwa

450 zł/osoba
27-28.09.2018WARSZTATY: Klasyfikacja mieszanin zgodnie z rozporządzeniem CLP. Sporządzanie kart charakterystyki

Możliwość opracowania karty dla własnego produktu!

Warsztaty przeznaczone dla osób, które w przedsiębiorstwie są odpowiedzialne za przygotowanie dokumentacji związanej z klasyfikacją i oznakowaniem substancji i mieszanin chemicznych oraz opracowanie kart charakterystyki. Zajęcia mają charakter praktyczny, każdy z uczestników otrzymuje niezbędne materiały oraz do dyspozycji laptop do samodzielnej pracy. Możliwość pracy na kartach własnych lub przygotowanych przez trenerów.

Formularz zgłoszeniowy
Zakres tematyczny i wykładowcy
Warszawa,

1150 zł*/osoba


*trzecia i kolejna osoba z jednego przedsiębiorstwa
1050 zł/osoba
11.10.2018
SZKOLENIE: Obowiązki producentów, importerów i dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem REACH ze szczególnym uwzględnieniem rejestracji substancji produkowanych i importowanych

BRAK MIEJSC
Nowe terminy wkrótce

Szkolenie przeznaczone dla managerów, pracowników działu zakupów, laboratorium przedsiębiorstw branży chemicznej i pokrewnych, mające na celu kompleksowe omówienie obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH dla przedsiębiorstw produkujących, importujących lub stosujących chemikalia, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku rejestracji substancji w 2018 roku.

Formularz zgłoszeniowy
Zakres tematyczny i wykładowcy
Warszawa,

490* zł/osoba

*trzecia i kolejna osoba z jednego przedsiębiorstwa

450 zł/osoba
12.10.2018

SZKOLENIE: Klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP oraz karty charakterystyki

BRAK MIEJSC

Nowe terminy wkrótce

Szkolenie przeznaczone dla przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych, laboratoriów, importerów, dalszych użytkowników i dystrybutorów substancji i mieszanin chemicznych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracowników, ocenę poprawności kart charakterystyki „przychodzących” oraz sporządzanie i aktualizację kart charakterystyki wraz ze scenariuszami narażenia.

Szkolenie obejmuje zagadnienia CLP (opis zagrożeń, zwroty H i P) i dostosowań do postępu technicznego (ATP1-11), problemów związanych z prawidłową interpretacją przepisów, posiłkowania się klasyfikacją zharmonizowaną i wynikającą z dokumentacji rejestracyjnej, zasady dotyczące oznakowania opakowań substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP. Zostaną omówione również inne obowiązki dalszych użytkowników chemikaliów wynikające zarówno z rozporządzenia REACH, jak i innych przepisów unijnych oraz krajowych, takich jak ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, uprawnienia organów kontrolnych, zgłaszanie mieszanin niebezpiecznych do Biura ds.Substancji Chemicznych w Łodzi, procedura wymagana w przypadku prekursorów narkotyków, przywóz i wywóz niektórych niebezpiecznych chemikaliów itp. Ponadto zostaną omówione zmiany planowane w najbliższej przyszłości.


Formularz zgłoszeniowy

Zakres tematyczny i wykładowcy
Warszawa,

490* zł/osoba

*trzecia i kolejna osoba z jednego przedsiębiorstwa

450 zł/osoba
6.09.2018
SZKOLENIE: Obowiązki producentów, importerów i dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem REACH ze szczególnym uwzględnieniem rejestracji substancji produkowanych i importowanych

BRAK MIEJSC

Szkolenie przeznaczone dla managerów, pracowników działu zakupów, laboratorium przedsiębiorstw branży chemicznej i pokrewnych, mające na celu kompleksowe omówienie obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH dla przedsiębiorstw produkujących, importujących lub stosujących chemikalia, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku rejestracji substancji w 2018 roku.

Formularz zgłoszeniowy
Zakres tematyczny i wykładowcy

Warszawa,

490* zł/osoba

*trzecia i kolejna osoba z jednego przedsiębiorstwa

450 zł/osoba
7.09.2018

SZKOLENIE: Klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP oraz karty charakterystyki


BRAK MIEJSCSzkolenie przeznaczone dla przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych, laboratoriów,importerów, dalszych użytkowników i dystrybutorów substancji i mieszanin chemicznych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracowników, ocenę poprawności kart charakterystyki „przychodzących” oraz sporządzanie i aktualizację kart charakterystyki wraz ze scenariuszami narażenia.
Szkolenie obejmuje zagadnienia CLP (opis zagrożeń, zwroty H i P) i dostosowań do postępu technicznego (ATP1-11), problemów związanych z prawidłową interpretacją przepisów, posiłkowania się klasyfikacją zharmonizowaną i wynikającą z dokumentacji rejestracyjnej, zasady dotyczące oznakowania opakowań substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP. Zostaną omówione również inne obowiązki dalszych użytkowników chemikaliów wynikające zarówno z rozporządzenia REACH, jak i innych przepisów unijnych oraz krajowych,takich jak ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, uprawnienia organów kontrolnych, zgłaszanie mieszanin niebezpiecznych do Biura ds.Substancji Chemicznych w Łodzi, procedura wymagana w przypadku prekursorów narkotyków, przywóz i wywóz niektórych niebezpiecznych chemikaliów itp. Ponadto zostaną omówione zmiany planowane w najbliższej przyszłości.


Formularz zgłoszeniowy

Zakres tematyczny i wykładowcy

Warszawa,

490* zł/osoba

*trzecia i kolejna osoba z jednego przedsiębiorstwa

450 zł/osoba
18.06.2018
SZKOLENIE: Rejestracja 2018 oraz inne obowiązki producentów, importerów i dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem REACH

Szkolenie przeznaczone dla managerów, pracowników działu zakupów, laboratorium przedsiębiorstw branży chemicznej i pokrewnych, mające na celu kompleksowe omówienie obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH dla przedsiębiorstw produkujących, importujących lub stosujących chemikalia, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku rejestracji substancji w 2018 roku.

Zakres tematyczny i wykładowcy
Formularz zgłoszeniowy

Warszawa,

490* zł/osoba

*trzecia i kolejna osoba z jednego przedsiębiorstwa

450 zł/osoba
19.06.2018

SZKOLENIE: „Klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP oraz karty charakterystyki”


Szkolenie przeznaczone dla przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych, laboratoriów, importerów, dalszych użytkowników i dystrybutorów substancji i mieszanin chemicznych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracowników, ocenę poprawności kart charakterystyki „przychodzących” oraz sporządzanie i aktualizację kart charakterystyki wraz ze scenariuszami narażenia.

Szkolenie obejmuje zagadnienia CLP (opis zagrożeń, zwroty H i P) i dostosowań do postępu technicznego (ATP1-11), problemów związanych z prawidłową interpretacją przepisów, posiłkowania się klasyfikacją zharmonizowaną i wynikającą z dokumentacji rejestracyjnej, zasady dotyczące oznakowania opakowań substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP. Zostaną omówione również inne obowiązki dalszych użytkowników chemikaliów wynikające zarówno z rozporządzenia REACH, jak i innych przepisów unijnych oraz krajowych, takich jak ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, uprawnienia organów kontrolnych, zgłaszanie mieszanin niebezpiecznych do Biura ds.Substancji Chemicznych w Łodzi, procedura wymagana w przypadku prekursorów narkotyków, przywóz i wywóz niektórych niebezpiecznych chemikaliów itp. Ponadto zostaną omówione zmiany planowane w najbliższej przyszłości.

Zakres tematyczny i wykładowcy

Formularz zgłoszeniowy

Warszawa,

490* zł/osoba

*trzecia i kolejna osoba z jednego przedsiębiorstwa

450 zł/osoba
28-29.06.2018

WARSZTATY: Klasyfikacja mieszanin zgodnie z rozporządzeniem CLP. Sporządzanie kart charakterystyki


Możliwość opracowania karty dla własnego produktu!


Warsztaty przeznaczone dla osób, które w przedsiębiorstwie są odpowiedzialne za przygotowanie dokumentacji związanej z klasyfikacją i oznakowaniem substancji i mieszanin chemicznych oraz opracowanie kart charakterystyki. Zajęcia mają charakter praktyczny, każdy z uczestników otrzymuje niezbędne materiały oraz do dyspozycji laptop do samodzielnej pracy. Możliwość pracy na kartach własnych lub przygotowanych przez trenerów.

Zakres tematyczny i wykładowcy
Formularz zgłoszeniowy

Warszawa,

1150 zł*/osoba


*trzecia i kolejna osoba z jednego przedsiębiorstwa
1050 zł/osoba
11.05.2018
SZKOLENIE: Karty charakterystyki jako dokument w łańcuchu dostaw

Szkolenie przeznaczone dla przedstawicieli producentów, importerów, dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych, dystrybutorów oraz osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie za ocenę poprawności kart charakterystyki „przychodzących”, sporządzanie oraz aktualizacja kart charakterystyki wraz ze scenariuszami narażenia, czy przygotowanie dokumentacji transportowej. Ponadto na szkoleniu zostaną omówione inne obowiązki wynikające z rozporządzenia REACH dla dalszych użytkowników chemikaliów. Przedmiotem szkolenia będzie również przegląd obowiązków wynikających z prawa unijnego oraz krajowego, takich jak ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, uprawnienia organów kontrolnych, zgłaszanie mieszanin niebezpiecznych do Biura ds. Substancji Chemicznych w Łodzi, procedura wymagana w przypadku prekursorów narkotyków, przywóz i wywóz niektórych niebezpiecznych chemikaliów itp.

Zakres tematyczny i wykładowcy
Formularz zgłoszeniowy
Warszawa,

490* zł/osoba

*trzecia i kolejna osoba z jednego przedsiębiorstwa

450 zł/osoba
10.05.2018SZKOLENIE: Rejestracja 2018 oraz inne obowiązki producentów, importerów i dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem REACH

Szkolenie przeznaczone dla managerów, pracowników działu zakupów, laboratorium przedsiębiorstw branży chemicznej i pokrewnych, mające na celu kompleksowe omówienie obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH dla przedsiębiorstw produkujących, importujących lub stosujących chemikalia, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku rejestracji substancji w 2018 roku.

Zakres tematyczny i wykładowcy
Formularz zgłoszeniowy
Warszawa,

490* zł/osoba

*trzecia i kolejna osoba z jednego przedsiębiorstwa

450 zł/osoba
9.05.2018

SZKOLENIE: „Klasyfikacja i oznakowanie jako podstawa prawidłowego opracowania karty charakterystyki oraz spełnienia wymogów prawa unijnego (CLP) i krajowego (Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach)”

Szkolenie przeznaczone dla przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych, laboratoriów, importerów, dalszych użytkowników i dystrybutorów, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracowników oraz firm logistycznych. Szkolenie obejmuje zagadnienia CLP (opis zagrożeń, zwroty H i P) i dostosowań do postępu technicznego (ATP1-9), źródeł danych, dostępnych poradników, problemów związanych z prawidłową interpretacją przepisów, posiłkowania się klasyfikacją zharmonizowaną i wynikającą z dokumentacji rejestracyjnej, zasady dotyczące oznakowania opakowań substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP (w tym dotyczące zabezpieczeń przed otwarciem przez dzieci oraz wyczuwalnych dotykiem ostrzeżeń dla niedowidzących). Ponadto zostaną omówione zmiany planowane w najbliższej przyszłości.

Zakres tematyczny i wykładowcy
Formularz zgłoszeniowy

Warszawa,

490* zł/osoba

*trzecia i kolejna osoba z jednego przedsiębiorstwa

450 zł/osoba
24-25.05.2018

WARSZTATY: Klasyfikacja mieszanin zgodnie zrozporządzeniem CLP. Sporządzanie kart charakterystyki


Możliwość opracowania karty dla własnego produktu!


Warsztaty przeznaczone dla osób, które w przedsiębiorstwie są odpowiedzialne za przygotowanie dokumentacji związanej z klasyfikacją i oznakowaniem substancji i mieszanin chemicznych oraz opracowanie kart charakterystyki. Zajęcia mają charakter praktyczny, każdy z uczestników otrzymuje niezbędne materiały oraz do dyspozycji laptop do samodzielnej pracy. Możliwość pracy na kartach własnych lub przygotowanych przez trenerów.

Formularz zgłoszeniowy
Zakres tematyczny i wykładowcy

Warszawa,

1150 zł/osoba


*trzecia i kolejna osoba z jednego przedsiębiorstwa


1050 zł/osoba
20.03.2018SZKOLENIE: Karty charakterystyki jako dokument w łańcuchu dostaw

Szkolenie przeznaczone dla przedstawicieli producentów, importerów, dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych, dystrybutorów oraz osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie za ocenę poprawności kart charakterystyki „przychodzących”, sporządzanie oraz aktualizacja kart charakterystyki wraz ze scenariuszami narażenia, czy przygotowanie dokumentacji transportowej. Ponadto na szkoleniu zostaną omówione inne obowiązki wynikające z rozporządzenia REACH dla dalszych użytkowników chemikaliów. Przedmiotem szkolenia będzie również przegląd obowiązków wynikających z prawa unijnego oraz krajowego, takich jak ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, uprawnienia organów kontrolnych, zgłaszanie mieszanin niebezpiecznych do Biura ds. Substancji Chemicznych w Łodzi, procedura wymagana w przypadku prekursorów narkotyków, przywóz i wywóz niektórych niebezpiecznych chemikaliów itp.

Zakres tematyczny i wykładowcy
Formularz zgłoszeniowy
Warszawa,

490* zł/osoba

*trzecia i kolejna osoba z jednego przedsiębiorstwa

450 zł/osoba
19.03.2018SZKOLENIE: Rejestracja 2018 oraz inne obowiązki producentów, importerów i dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem REACH

Szkolenie przeznaczone dla managerów, pracowników działu zakupów, laboratorium przedsiębiorstw branży chemicznej i pokrewnych, mające na celu kompleksowe omówienie obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH dla przedsiębiorstw produkujących, importujących lub stosujących chemikalia, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku rejestracji substancji w 2018 roku.

Zakres tematyczny i wykładowcy
Formularz zgłoszeniowy

Warszawa,

490* zł/osoba

*trzecia i kolejna osoba z jednego przedsiębiorstwa

450 zł/osoba
11.01.2018SZKOLENIE: Obowiązki producentów, importerów i dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem REACH


Szkolenie przeznaczone dla managerów, pracowników działu zakupów, laboratorium przedsiębiorstw branży chemicznej i pokrewnych, mające na celu kompleksowe omówienie obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH dla przedsiębiorstw produkujących, importujących lub stosujących chemikalia, w tym rejestracji wstępnej i rejestracji właściwej substancji, czy przekazywania informacji w łańcuchu dostaw.

Zakres tematyczny i wykładowcy

Formularz zgłoszeniowy
Warszawa,

490* zł/osoba

*trzecia i kolejna osoba z jednego przedsiębiorstwa

450 zł/osoba
12.01.2018SZKOLENIE: Karty charakterystyki jako dokument w łańcuchu dostaw


Szkolenie przeznaczone dla przedstawicieli producentów, importerów, dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych, dystrybutorów oraz osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie za ocenę poprawności kart charakterystyki „przychodzących”, sporządzanie oraz aktualizacja kart charakterystyki wraz ze scenariuszami narażenia, czy przygotowanie dokumentacji transportowej. Ponadto na szkoleniu zostaną omówione inne obowiązki wynikające z rozporządzenia REACH dla dalszych użytkowników chemikaliów. Przedmiotem szkolenia będzie również przegląd obowiązków wynikających z prawa unijnego oraz krajowego, takich jak ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, uprawnienia organów kontrolnych, zgłaszanie mieszanin niebezpiecznych do Biura ds. Substancji Chemicznych w Łodzi, procedura wymagana w przypadku prekursorów narkotyków, przywóz i wywóz niektórych niebezpiecznych chemikaliów itp.

Zakres tematyczny i wykładowcy
Formularz zgłoszeniowy
Warszawa,

490* zł/osoba

*trzecia i kolejna osoba z jednego przedsiębiorstwa

450 zł/osoba
15-17.01.2018

WARSZTATY: Klasyfikacja mieszanin zgodnie z rozporządzeniem CLP. Sporządzanie kart charakterystyki(warsztaty 3-dniowe)


NOWOŚĆ! Możliwość opracowania karty dla własnego produktu!


Warsztaty przeznaczone dla osób, które w przedsiębiorstwie są odpowiedzialne za przygotowanie dokumentacji związanej z klasyfikacją i oznakowaniem substancji i mieszanin chemicznych oraz opracowanie kart charakterystyki. Zajęcia mają charakter praktyczny, każdy z uczestników otrzymuje niezbędne materiały oraz do dyspozycji laptop do samodzielnej pracy. Możliwość pracy na kartach własnych lub przygotowanych przez trenerów.

Formularz zgłoszeniowy

Warszawa,

1590 zł/osoba


*trzecia i kolejna osoba z jednego przedsiębiorstwa


1490 zł/osoba

11.12.2017SZKOLENIE: Obowiązki producentów, importerów i dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem REACH


Szkolenie przeznaczone dla managerów, pracowników działu zakupów, laboratorium przedsiębiorstw branży chemicznej i pokrewnych, mające na celu kompleksowe omówienie obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH dla przedsiębiorstw produkujących, importujących lub stosujących chemikalia, w tym rejestracji wstępnej i rejestracji właściwej substancji, czy przekazywania informacji w łańcuchu dostaw.

Zakres tematyczny i wykładowcy
Formularz zgłoszeniowy
Warszawa,

490* zł/osoba

*trzecia i kolejna osoba z jednego przedsiębiorstwa

450 zł/osoba
12.12.2017SZKOLENIE: Karty charakterystyki jako dokument w łańcuchu dostaw


Szkolenie przeznaczone dla przedstawicieli producentów, importerów, dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych, dystrybutorów oraz osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie za ocenę poprawności kart charakterystyki „przychodzących”, sporządzanie oraz aktualizacja kart charakterystyki wraz ze scenariuszami narażenia, czy przygotowanie dokumentacji transportowej. Ponadto na szkoleniu zostaną omówione inne obowiązki wynikające z rozporządzenia REACH dla dalszych użytkowników chemikaliów. Przedmiotem szkolenia będzie również przegląd obowiązków wynikających z prawa unijnego oraz krajowego, takich jak ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, uprawnienia organów kontrolnych, zgłaszanie mieszanin niebezpiecznych do Biura ds. Substancji Chemicznych w Łodzi, procedura wymagana w przypadku prekursorów narkotyków, przywóz i wywóz niektórych niebezpiecznych chemikaliów itp.

Zakres tematyczny i wykładowcy
Formularz zgłoszeniowy
Warszawa,

490* zł/osoba

*trzecia i kolejna osoba z jednego przedsiębiorstwa

450 zł/osoba
13-15.11.2017

WARSZTATY: Klasyfikacja mieszanin zgodnie z rozporządzeniem CLP. Sporządzanie kart charakterystyki(warsztaty 3-dniowe)


NOWOŚĆ! Możliwość opracowania karty dla własnego produktu!


Warsztaty przeznaczone dla osób, które w przedsiębiorstwie są odpowiedzialne za przygotowanie dokumentacji związanej z klasyfikacją i oznakowaniem substancji i mieszanin chemicznych oraz opracowanie kart charakterystyki. Zajęcia mają charakter praktyczny, każdy z uczestników otrzymuje niezbędne materiały oraz do dyspozycji laptop do samodzielnej pracy. Możliwość pracy na kartach własnych lub przygotowanych przez trenerów.

Formularz zgłoszeniowy
Warszawa,

1590 zł/osoba


*trzecia i kolejna osoba z jednego przedsiębiorstwa


1490 zł/osoba

22-23.11.2017WARSZTATY: IUCLID 6 – przygotowanie do rejestracji 2018Formularz zgłoszeniowy
Warszawa,

1390* zł/osoba

*trzecia i kolejna osoba z jednego przedsiębiorstwa

1290 zł/osoba
28.11.2017SZKOLENIE: Karty charakterystyki jako dokument w łańcuchu dostaw


Szkolenie przeznaczone dla przedstawicieli producentów, importerów, dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych, dystrybutorów oraz osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie za ocenę poprawności kart charakterystyki „przychodzących”, sporządzanie oraz aktualizacja kart charakterystyki wraz ze scenariuszami narażenia, czy przygotowanie dokumentacji transportowej. Ponadto na szkoleniu zostaną omówione inne obowiązki wynikające z rozporządzenia REACH dla dalszych użytkowników chemikaliów. Przedmiotem szkolenia będzie również przegląd obowiązków wynikających z prawa unijnego oraz krajowego, takich jak ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, uprawnienia organów kontrolnych, zgłaszanie mieszanin niebezpiecznych do Biura ds. Substancji Chemicznych w Łodzi, procedura wymagana w przypadku prekursorów narkotyków, przywóz i wywóz niektórych niebezpiecznych chemikaliów itp.

Zakres tematyczny i wykładowcy
Formularz zgłoszeniowy
Warszawa,

490* zł/osoba

*trzecia i kolejna osoba z jednego przedsiębiorstwa

450 zł/osoba
27.11.2017SZKOLENIE: Obowiązki producentów, importerów i dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem REACH


Szkolenie przeznaczone dla managerów, pracowników działu zakupów, laboratorium przedsiębiorstw branży chemicznej i pokrewnych, mające na celu kompleksowe omówienie obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH dla przedsiębiorstw produkujących, importujących lub stosujących chemikalia, w tym rejestracji wstępnej i rejestracji właściwej substancji, czy przekazywania informacji w łańcuchu dostaw.

Zakres tematyczny i wykładowcy
Formularz zgłoszeniowy
Warszawa,

490* zł/osoba

*trzecia i kolejna osoba z jednego przedsiębiorstwa

450 zł/osoba
28-29.09.2017

WARSZTATY: Klasyfikacja mieszanin zgodnie z rozporządzeniem CLP i sporządzanie kart charakterystyki – poziom średniozaawansowany


VI EDYCJA


Warsztaty przeznaczone dla osób, które w przedsiębiorstwie są odpowiedzialne za przygotowanie dokumentacji związanej z klasyfikacją i oznakowaniem substancji i mieszanin chemicznych oraz opracowanie kart charakterystyki. Zajęcia mają charakter praktyczny, każdy z uczestników otrzymuje niezbędne materiały oraz do dyspozycji laptop do samodzielnej pracy. Możliwość pracy na kartach własnych lub przygotowanych przez trenerów.


Formularz zgłoszeniowy

Szczegółowe informacje
Warszawa,

1090* zł/osoba


*trzecia i kolejna osoba z jednego przedsiębiorstwa

990 zł/osoba

27.09.2017

SZKOLENIE: Klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP


III EDYCJA


Szkolenie przeznaczone dla przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych, laboratoriów, importerów, dalszych użytkowników i dystrybutorów, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracowników oraz firm logistycznych. Szkolenie obejmuje zagadnienia CLP (opis zagrożeń, zwroty H i P) i dostosowań do postępu technicznego (ATP1-9), źródeł danych, dostępnych poradników, problemów związanych z prawidłową interpretacją przepisów, posiłkowania się klasyfikacją zharmonizowaną i wynikającą z dokumentacji rejestracyjnej, zasady dotyczące oznakowania opakowań substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP (w tym dotyczące zabezpieczeń przed otwarciem przez dzieci oraz wyczuwalnych dotykiem ostrzeżeń dla niedowidzących). Ponadto zostaną omówione zmiany planowane w najbliższej przyszłości.

Formularz zgłoszeniowy
Zakres tematyczny i wykładowcy
Warszawa,

490* zł/osoba


*trzecia i kolejna osoba z jednego przedsiębiorstwa

450 zł/osoba

20.09.2017

SZKOLENIE: Karty charakterystyki jako dokument w łańcuchu dostaw


IV EDYCJA


Szkolenie przeznaczone dla przedstawicieli producentów, importerów, dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych, dystrybutorów oraz osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie za ocenę poprawności kart charakterystyki „przychodzących”, sporządzanie oraz aktualizacja kart charakterystyki wraz ze scenariuszami narażenia, czy przygotowanie dokumentacji transportowej. Ponadto na szkoleniu zostaną omówione inne obowiązki wynikające z rozporządzenia REACH dla dalszych użytkowników chemikaliów. Przedmiotem szkolenia będzie również przegląd obowiązków wynikających z prawa unijnego oraz krajowego, takich jak ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, uprawnienia organów kontrolnych, zgłaszanie mieszanin niebezpiecznych do Biura ds. Substancji Chemicznych w Łodzi, procedura wymagana w przypadku prekursorów narkotyków, przywóz i wywóz niektórych niebezpiecznych chemikaliów itp.

Formularz zgłoszeniowy
Zakres tematyczny i wykładowcy
Warszawa,

490* zł/osoba


*trzecia i kolejna osoba z jednego przedsiębiorstwa

450 zł/osoba

19.09.2017

SZKOLENIE: Wyroby w rozumieniu rozporządzenia REACH. Obowiązki producentów i importerów


III EDYCJA


Szkolenie dla pracowników przedsiębiorstw branży chemicznej, elektrycznej, elektronicznej, motoryzacyjnej, meblarskiej, budowlanej itp. wytwarzających lub importujących wyroby gotowe.


Formularz zgłoszeniowy
Zakres tematyczny i wykładowcy
Warszawa,

490* zł/osoba


*trzecia i kolejna osoba z jednego przedsiębiorstwa

450 zł/osoba

18.09.2017SZKOLENIE: „Obowiązki producentów, importerów i dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem REACH

III EDYCJA


Szkolenie przeznaczone dla managerów, pracowników działu zakupów, laboratorium przedsiębiorstw branży chemicznej i pokrewnych, mające na celu kompleksowe omówienie obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH dla przedsiębiorstw produkujących, importujących lub stosujących chemikalia, w tym rejestracji wstępnej i rejestracji właściwej substancji, czy przekazywania informacji w łańcuchu dostaw.

Formularz zgłoszeniowy
Zakres tematyczny i wykładowcy
Warszawa,

490* zł/osoba


*trzecia i kolejna osoba z jednego przedsiębiorstwa

450 zł/osoba


WARSZTATY (2 dni):


Miejsce:
Warszawa

Godziny: 10.00 - 17.00 (pierwszy dzień), 9.00 - 16.00 (drugi dzień)

Cena: 1090* zł/osoba (kwota zwolniona z podatku VAT)

*trzecia i kolejna osoba z jednego przedsiębiorstwa 990 zł/osoba


SZKOLENIE (1 dzień):


Miejsce:
Warszawa

Godziny: 10.00 – 16.00

Cena: 490* zł/osoba (kwota zwolniona z podatku VAT)

*trzecia i kolejna osoba z jednego przedsiębiorstwa 450 zł/osoba


Osoby do kontaktu w sprawie szkoleń i warsztatów:

– Anna Kania-Szarek anna.kania-szarek@ichp.pl, tel. 22 568 20 35

– Marcela Palczewska-Tulińska marcela.palczewska-tulinska@ichp.pl, tel. 22 568 20 39Atuty szkoleń i warsztatów w Centrum ds. REACH i CLP:

 • specjaliści z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym i trenerskim w zakresie tematyki rozporządzeń REACH, CLP, prawodawstwa powiązanego, klasyfikacji substancji i mieszanin oraz sporządzania kart charakterystyki, rejestracji substancji itp.
 • szkolenia i warsztaty prowadzi przynajmniej trzech trenerów
 • mała liczebność grup, pozwalająca na indywidualną pracę z trenerem
 • udostępnienie każdemu uczestnikowi warsztatów laptopa z wgranymi materiałami pomocniczymi do samodzielnej pracy
 • możliwość bezpłatnych konsultacji (przez okres 2 tygodni po zakończeniu szkolenia lub warsztatów)
 • materiały szkoleniowe/warsztatowe w wersji wydrukowanej (prezentacje, ćwiczenia)
 • materiały szkoleniowe/warsztatowe w wersji elektronicznej na nośniku pamięci (prezentacje, ćwiczenia z rozwiązaniami, materiały pomocnicze oraz aktualne akty prawne)
 • certyfikat ukończenia szkolenia/warsztatów.