English version
Drukuj

SZKOLENIA i WARSZTATY

HARMONOGRAM SZKOLEŃ I WARSZTATÓW

Data

Temat

Uwagi

21.10.2020

SZKOLENIE ONLINE: Obowiązki producentów, importerów i dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem REACH ze szczególnym uwzględnieniem rejestracji substancji produkowanych i importowanych oraz specyficznych wymogów dla podmiotów produkujących i importujących wyroby

Przełożone na 19 listopada 2020. OSTATNIE MIEJSCA

Szkolenie przeznaczone dla kadry zarządzającej, pracowników działu zakupów, laboratoriów przedsiębiorstw branży chemicznej i pokrewnych, mające na celu kompleksowe omówienie obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH dla przedsiębiorstw produkujących, importujących lub stosujących chemikalia, w tym obowiązków dla producentów i importerów wyrobów (w rozumieniu definicji wynikającej z rozporządzenia REACH).


Zakres tematyczny:

 • Zakres stosowania rozporządzenia REACH
 • Wyłączenia i zwolnienia - substancje; odpady i substancje z odzysku; załącznik IV i V
 • Obowiązki rejestracyjne zgodnie z rozporządzeniem REACH, w tym zakres wymaganych danych w zależności od tonażu
 • Co po 1 czerwca 2018 r.?
 • Obowiązki podmiotów produkujących/importujących substancje oraz importujących mieszaniny sklasyfikowane w zakresie tonażowym < 1 tony/rok. Zgłoszenie substancji do wykazu C&L
 • Załącznik XIV (obowiązek uzyskiwania zezwoleń)
 • Załącznik XVII (ograniczenia w produkcji i obrocie niektórych substancji i produktów)
 • Obowiązki producentów i importerów wyrobów [Lista kandydacka (substancje SVHC) – załącznik XV]oraz zgłaszanie wyrobów do Europejskiej Agencji Chemikaliów
 • Obowiązki dalszych użytkowników– przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw (karty charakterystyki, „deklaracja REACH”)

Informacje organizacyjne

 • Szkolenie ONLINE zostanie przeprowadzone za pośrednictwem platformy Microsoft Teams lub ClickMeeting
 • Uczestnicy zostaną poinformowani o wymaganiach sprzętowych i programowych umożliwiających udział w szkoleniu
 • W trakcie szkolenia przewidywane są 2 przerwy

Certyfikaty, potwierdzające udział w szkoleniu oraz wszystkie materiały prezentowane podczas szkolenia (w formie elektronicznej na pendrivie) zostaną przesłane do uczestników pocztą.


Formularz zgłoszeniowy
Regulamin szkolenia
Wykładowcy
480 zł/osoba
22.10.2020SZKOLENIE ONLINE: Klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP (wraz z załącznikiem VIII – UFI) oraz karty charakterystyki

Zakres tematyczny szkolenia:
Rozporządzenie CLP wraz z dostosowaniami do postępu technicznego (tzw. ATP)

 • Sposób korzystania z zapisów rozporządzenia
 • Kiedy należy zastosować zapisy ATP
 • Klasyfikacja substancji i mieszanin chemicznych (kryteria klasyfikacji, klasy i kategorie zagrożenia, stężenia graniczne, współczynniki M, oszacowana wartość toksyczności ostrej ATE)
 • Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych (jakie informacje powinna zawierać etykieta substancji/mieszaniny sklasyfikowanej zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP, w tym jakie substancje wymienia się na etykiecie oraz jak stosuje się wymagania dodatkowe (LZO, detergenty, itp.)
 • Obowiązujący wymiar etykiet oraz piktogramów w zależności od pojemności opakowania
 • Oznakowanie– zwolnienia dla małych opakowań poniżej 125 ml
 • Opakowania z zamknięciami zabezpieczającymi przed otwarciem przez dzieci oraz wyczuwalnymi dotykiem ostrzeżeniami dla niedowidzących


Załącznik VIII do CLP i nowe obowiązki dla wprowadzających do obrotu mieszaniny niebezpieczne

 • Rozporządzenie(UE) 2017/542 – cel i stosowanie
 • Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie

 • Wymogi dotyczące przekazywanych informacji
 • Terminy
 • Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (Unique Formula Identifier –UFI): generowanie, sposoby przekazywania
 • Dane zawarte w przekazywanych informacjach
 • Format przekazywanych informacji
 • Typy zgłoszeń
 • Narzędzia do przygotowania i przesyłania zgłoszenia
 • Aktualizacja zgłoszeń

Karta charakterystyki

 • Podstawy prawne
 • Obowiązek sporządzania karty charakterystyki – kiedy jest wymagana?
 • Kto jest odpowiedzialny za kartę charakterystyki
 • Format i język karty charakterystyki
 • Aktualizacja karty – kiedy i w jakim terminie
 • Okresy przejściowe dla kart charakterystyki – czy jeszcze obowiązują?
 • Najczęściej popełniane błędy
 • Zgłoszenie mieszaniny do Inspektora ds. Substancji Chemicznych –system ELDIOM
 • Uzyskiwanie zgody na zastosowanie nazwy alternatywnej w sekcji 3.2karty charakterystyki – kiedy jest to możliwe i jaka jest obowiązująca procedura

Informacje organizacyjne

 • Szkolenie ONLINE zostanie przeprowadzone za pośrednictwem platformy Microsoft Teams lub Click Meeting
 • Uczestnicy zostaną poinformowani o wymaganiach sprzętowych i programowych umożliwiających udział w szkoleniu
 • W trakcie szkolenia przewidywane są 2 przerwy
 • Certyfikaty, potwierdzające udział w szkoleniu oraz wszystkie materiały prezentowane podczas szkolenia (w formie elektronicznej na pendrivie) zostaną przesłane do uczestników pocztą

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin szkolenia
Wykładowcy

480 zł/osoba
7.10.2020

SZKOLENIE ONLINE: Obowiązki producentów, importerów i dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem REACH ze szczególnym uwzględnieniem rejestracji substancji produkowanych i importowanych oraz specyficznych wymogów dla podmiotów produkujących i importujących wyroby

Przełożone na 16 listopada 2020.BRAK MIEJSC

Szkolenie przeznaczone dla kadry zarządzającej, pracowników działu zakupów, laboratoriów przedsiębiorstw branży chemicznej i pokrewnych, mające na celu kompleksowe omówienie obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH dla przedsiębiorstw produkujących, importujących lub stosujących chemikalia, w tym obowiązków dla producentów i importerów wyrobów (w rozumieniu definicji wynikającej z rozporządzenia REACH).


Zakres tematyczny
:

 • Zakres stosowania rozporządzenia REACH
 • Wyłączenia i zwolnienia - substancje; odpady i substancje z odzysku; załącznik IV i V
 • Obowiązki rejestracyjne zgodnie z rozporządzeniem REACH, w tym zakres wymaganych danych w zależności od tonażu
 • Co po 1 czerwca 2018 r.?
 • Obowiązki podmiotów produkujących/importujących substancje oraz importujących mieszaniny sklasyfikowane w zakresie tonażowym < 1 tony/rok. Zgłoszenie substancji do wykazu C&L
 • Załącznik XIV (obowiązek uzyskiwania zezwoleń)
 • Załącznik XVII (ograniczenia w produkcji i obrocie niektórych substancji i produktów)
 • Obowiązki producentów i importerów wyrobów [Lista kandydacka (substancje SVHC) – załącznik XV]oraz zgłaszanie wyrobów do Europejskiej Agencji Chemikaliów
 • Obowiązki dalszych użytkowników– przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw (karty charakterystyki, „deklaracja REACH”)

Informacje organizacyjne

 • Szkolenie ONLINE zostanie przeprowadzone za pośrednictwem platformy Microsoft Teams lub ClickMeeting
 • Uczestnicy zostaną poinformowani o wymaganiach sprzętowych i programowych umożliwiających udział w szkoleniu
 • W trakcie szkolenia przewidywane są 2 przerwy

Certyfikaty, potwierdzające udział w szkoleniu oraz wszystkie materiały prezentowane podczas szkolenia (w formie elektronicznej na pendrivie) zostaną przesłane do uczestników pocztą.


Formularz zgłoszeniowy
Regulamin szkolenia
Wykładowcy
480 zł/osoba
8.10.2020

SZKOLENIE ONLINE: Klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP (wraz z załącznikiem VIII – UFI) oraz karty charakterystyki

Przełożone na 17 listopada 2020. BRAK MIEJSC


Zakres tematyczny szkolenia:
Rozporządzenie CLP wraz z dostosowaniami do postępu technicznego (tzw. ATP)
 • Sposób korzystania z zapisów rozporządzenia
 • Kiedy należy zastosować zapisy ATP
 • Klasyfikacja substancji i mieszanin chemicznych (kryteria klasyfikacji, klasy i kategorie zagrożenia, stężenia graniczne, współczynniki M, oszacowana wartość toksyczności ostrej ATE)
 • Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych (jakie informacje powinna zawierać etykieta substancji/mieszaniny sklasyfikowanej zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP, w tym jakie substancje wymienia się na etykiecie oraz jak stosuje się wymagania dodatkowe (LZO, detergenty, itp.)
 • Obowiązujący wymiar etykiet oraz piktogramów w zależności od pojemności opakowania
 • Oznakowanie – zwolnienia dla małych opakowań poniżej 125 ml
 • Opakowania z zamknięciami zabezpieczającymi przed otwarciem przez dzieci oraz wyczuwalnymi dotykiem ostrzeżeniami dla niedowidzących


Załącznik VIII do CLP i nowe obowiązki dla wprowadzających do obrotu mieszaniny niebezpieczne

 • Rozporządzenie(UE) 2017/542 – cel i stosowanie
 • Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie
 • Wymogi dotyczące przekazywanych informacji
 • Terminy
 • Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (Unique Formula Identifier – UFI): generowanie, sposoby przekazywania
 • Dane zawarte w przekazywanych informacjach
 • Format przekazywanych informacji
 • Typy zgłoszeń
 • Narzędzia do przygotowania i przesyłania zgłoszenia
 • Aktualizacja zgłoszeń


Karta charakterystyki

 • Podstawy prawne
 • Obowiązek sporządzania karty charakterystyki – kiedy jest wymagana?
 • Kto jest odpowiedzialny za kartę charakterystyki
 • Format i język karty charakterystyki
 • Aktualizacja karty – kiedy i w jakim terminie
 • Okresy przejściowe dla kart charakterystyki – czy jeszcze obowiązują?
 • Najczęściej popełniane błędy
 • Zgłoszenie mieszaniny do Inspektora ds. Substancji Chemicznych – system ELDIOM
 • Uzyskiwanie zgody na zastosowanie nazwy alternatywnej w sekcji 3.2 karty charakterystyki – kiedy jest to możliwe i jaka jest obowiązująca procedura


Informacje organizacyjne

 • Szkolenie ONLINE zostanie przeprowadzone za pośrednictwem platformy Microsoft Teams lub ClickMeeting
 • Uczestnicy zostaną poinformowani o wymaganiach sprzętowych i programowych umożliwiających udział w szkoleniu
 • W trakcie szkolenia przewidywane są 2 przerwy
 • Certyfikaty, potwierdzające udział w szkoleniu oraz wszystkie materiały prezentowane podczas szkolenia (w formie elektronicznej na pendrivie) zostaną przesłane do uczestników pocztą

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin szkolenia
Wykładowcy
480 zł/osoba
9.10.2020

SZKOLENIE ONLINE: Prawo polskie i unijne dotyczące chemikaliów w pigułce
Przełożone na 18 listopada 2020. BRAK MIEJSC
Szkolenie przeznaczone dla osób, które w przedsiębiorstwach branży chemicznej i pokrewnych odpowiedzialne są za to, aby zarządzanie chemikaliami w ich firmie odbywało się zgodnie z obowiązującym zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej prawem. Celem szkolenia jest przegląd obowiązków wynikających z przepisów prawa dla przedsiębiorstw produkujących, importujących, dalszych użytkowników stosujących chemikalia w swojej działalności, ponieważ nieznajomość prawa nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.


Zakres tematyczny:

1) Polskie akty prawne:

 • Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych;
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych;
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów;
 • Ustawa o odpadach;
 • Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów;
 • Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

2) Polskie/unijne akty prawne:

 • Ustawa o produktach biobójczych/Rozporządzenie (UE) nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych;
 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii / Rozporządzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorów narkotykowych / Rozporządzenie (UE) 2015/1011 uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorów narkotykowych/Rozporządzenie (WE) nr 111/2005 określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią a państwami trzecimi oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2005 / Rozporządzenie (UE) 2015/1013 ustanawiające przepisy dotyczące rozporządzenia (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenia (WE) nr 111/2005 określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią a państwami trzecimi.

3) Unijne akty prawne

 • Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH);
 • Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP);
 • Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w sprawie detergentów.


Informacje organizacyjne

 • Szkolenie ONLINE zostanie przeprowadzone za pośrednictwem platformy Microsoft Teams lub ClickMeeting
 • Uczestnicy zostaną poinformowani o wymaganiach sprzętowych i programowych umożliwiających udział w szkoleniu
 • W trakcie szkolenia przewidywane są 2 przerwy
 • Certyfikaty, potwierdzające udział w szkoleniu oraz wszystkie materiały prezentowane podczas szkolenia (w formie elektronicznej na pendrivie) zostaną przesłane do uczestników pocztą

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin szkolenia
Wykładowcy
480 zł/osoba
5-6.03.2020WARSZTATY: Klasyfikacja mieszanin zgodnie z rozporządzeniem CLP i sporządzanie kart charakterystyki

BRAK MIEJSC

W ciągu ostatnich 2 lat – 12 edycji
Możliwość opracowania karty dla własnego produktu!


Warsztaty przeznaczone dla osób, które w przedsiębiorstwie są odpowiedzialne za przygotowanie dokumentacji związanej z klasyfikacją i oznakowaniem substancji i mieszanin chemicznych oraz opracowanie kart charakterystyki. Zajęcia mają charakter praktyczny, każdy z uczestników otrzymuje niezbędne materiały oraz do dyspozycji laptop do samodzielnej pracy. Możliwość pracy na kartach własnych lub przygotowanych przez trenerów.

Formularz zgłoszeniowy
Zakres tematyczny
Wykładowcy
Warszawa,

1250 zł*/osoba


*trzecia i kolejna osoba z jednego przedsiębiorstwa
1150 zł/osoba
18.03.2020SZKOLENIE: Obowiązki producentów, importerów i dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem REACH ze szczególnym uwzględnieniem rejestracji substancji produkowanych i importowanych oraz specyficznych wymogów dla podmiotów produkujących i importujących wyroby

W ciągu ostatnich 2 lat – 14 edycji


ODWOŁANE

Szkolenie przeznaczone dla kadry zarządzającej, pracowników działu zakupów, laboratoriów przedsiębiorstw branży chemicznej i pokrewnych, mające na celu kompleksowe omówienie obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH dla przedsiębiorstw produkujących,importujących lub stosujących chemikalia, w tym obowiązków dla producentów i importerów wyrobów (w rozumieniu definicji wynikającej z rozporządzenia REACH).


Zakres tematyczny
:

 • Zakres stosowania rozporządzenia REACH
 • Wyłączenia i zwolnienia - substancje; odpady i substancje z odzysku; załącznik IV i V
 • Obowiązki rejestracyjne zgodnie z rozporządzeniem REACH, w tym zakres wymaganych danych w zależności od tonażu
 • Co po 1 czerwca 2018 r.?
 • Obowiązki podmiotów produkujących/importujących substancje oraz importujących mieszaniny sklasyfikowane w zakresie tonażowym < 1 tony/rok. Zgłoszenie substancji do wykazu C&L
 • Załącznik XIV (obowiązek uzyskiwania zezwoleń)
 • Załącznik XVII (ograniczenia w produkcji i obrocie niektórych substancji i produktów)
 • Obowiązki producentów i importerów wyrobów [Lista kandydacka (substancje SVHC) – załącznik XV] oraz zgłaszanie wyrobów do Europejskiej Agencji Chemikaliów
 • Obowiązki dalszych użytkowników – przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw (karty charakterystyki, „deklaracja REACH”)


Formularz zgłoszeniowy
Wykładowcy
Warszawa,

540* zł/osoba

*trzecia i kolejna osoba z jednego przedsiębiorstwa
500 zł/osoba
19.03.2020SZKOLENIE: Klasyfikacjai oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP (wraz z załącznikiem VIII – UFI) oraz karty charakterystyki

W ciągu ostatnich 2 lat – 14 edycji

ODWOŁANE


Zakres tematyczny szkolenia:

Rozporządzenie CLP wraz z dostosowaniami do postępu technicznego (tzw. ATP)

 • Sposób korzystania z zapisów rozporządzenia
 • Kiedy należy zastosować zapisy ATP
 • Klasyfikacja substancji i mieszanin chemicznych (kryteria klasyfikacji, klasy i kategorie zagrożenia, stężenia graniczne, współczynniki M, oszacowana wartość toksyczności ostrej ATE)
 • Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych (jakie informacje powinna zawierać etykieta substancji/mieszaniny sklasyfikowanej zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP, w tym jakie substancje wymienia się na etykiecie oraz jak stosuje się wymagania dodatkowe (LZO, detergenty, itp.)
 • Obowiązujący wymiar etykiet oraz piktogramów w zależności od pojemności opakowania
 • Oznakowanie – zwolnienia dla małych opakowań poniżej 125 ml
 • Opakowania z zamknięciami zabezpieczającymi przed otwarciem przez dzieci oraz wyczuwalnymi dotykiem ostrzeżeniami dla niedowidzących


Załącznik VIII do CLP i nowe obowiązki dla wprowadzających do obrotu mieszaniny niebezpieczne

 • Rozporządzenie (UE) 2017/542 – cel istosowanie
 • Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie

 • Wymogi dotyczące przekazywanych informacji
 • Terminy
 • Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (Unique Formula Identifier – UFI): generowanie, sposoby przekazywania
 • Dane zawarte w przekazywanych informacjach
 • Format przekazywanych informacji
 • Typy zgłoszeń
 • Narzędzia do przygotowania i przesyłania zgłoszenia
 • Aktualizacja zgłoszeńKarta charakterystyki

 • Podstawy prawne
 • Obowiązek sporządzania karty charakterystyki – kiedy jest wymagana?
 • Kto jest odpowiedzialny za kartę charakterystyki
 • Format i język karty charakterystyki
 • Aktualizacja karty – kiedy i w jakim terminie
 • Okresy przejściowe dla kart charakterystyki – czy jeszcze obowiązują?
 • Najczęściej popełniane błędy
 • Zgłoszenie mieszaniny do Inspektora ds. Substancji Chemicznych – system ELDIOM
 • Uzyskiwanie zgody na zastosowanie nazwy alternatywnej w sekcji 3.2 karty charakterystyki – kiedy jest to możliwe i jaka jest obowiązująca procedura


Formularz zgłoszeniowy
Wykładowcy

Warszawa,

540* zł/osoba

*trzecia i kolejna osoba z jednego przedsiębiorstwa
500 zł/osoba
20.03.2020SZKOLENIE: Prawo polskie i unijne dotyczące chemikaliów w pigułce

ODWOŁANE


Szkolenie przeznaczone dla osób, które w przedsiębiorstwach branży chemicznej i pokrewnych odpowiedzialne są za to, aby zarządzanie chemikaliami w ich firmie odbywało się zgodnie z obowiązującym zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej prawem. Celem szkolenia jest przegląd obowiązków wynikających z przepisów prawa dla przedsiębiorstw produkujących, importujących, dalszych użytkowników stosujących chemikalia w swojej działalności, ponieważ nieznajomość prawa nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.


Zakres tematyczny
:

1) Polskie akty prawne:

 • Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych;
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych;
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów;
 • Ustawa o odpadach;
 • Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów;
 • Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

2) Polskie/unijne akty prawne:

 • Ustawa o produktach biobójczych/Rozporządzenie (UE) nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych;
 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii / Rozporządzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorów narkotykowych / Rozporządzenie (UE) 2015/1011 uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorów narkotykowych /Rozporządzenie (WE) nr 111/2005 określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią a państwami trzecimi oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2005 / Rozporządzenie (UE) 2015/1013 ustanawiające przepisy dotyczące rozporządzenia (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenia (WE) nr 111/2005 określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią a państwami trzecimi.

3) Unijne akty prawne

 • Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH);
 • Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP);
 • Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w sprawie detergentów.

Formularz zgłoszeniowy
Wykładowcy
Warszawa,

540* zł/osoba

*trzecia i kolejna osoba z jednego przedsiębiorstwa
500 zł/osoba
8.01.2020SZKOLENIE: Obowiązki producentów, importerów i dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem REACH ze szczególnym uwzględnieniem rejestracji substancji produkowanych i importowanych oraz specyficznych wymogów dla podmiotów produkujących i importujących wyroby

W ciągu ostatnich 2 lat – 13 edycji

Szkolenie przeznaczone dla kadry zarządzającej, pracowników działu zakupów, laboratoriów przedsiębiorstw branży chemicznej i pokrewnych, mające na celu kompleksowe omówienie obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH dla przedsiębiorstw produkujących,importujących lub stosujących chemikalia, w tym obowiązków dla producentów i importerów wyrobów (w rozumieniu definicji wynikającej z rozporządzenia REACH).


Zakres tematyczny
:

 • Zakres stosowania rozporządzenia REACH
 • Wyłączenia i zwolnienia - substancje; odpady i substancje z odzysku; załącznik IV i V
 • Obowiązki rejestracyjne zgodnie z rozporządzeniem REACH, w tym zakres wymaganych danych w zależności od tonażu
 • Co po 1 czerwca 2018 r.?
 • Obowiązki podmiotów produkujących/importujących substancje oraz importujących mieszaniny sklasyfikowane w zakresie tonażowym < 1 tony/rok. Zgłoszenie substancji do wykazu C&L
 • Załącznik XIV (obowiązek uzyskiwania zezwoleń)
 • Załącznik XVII (ograniczenia w produkcji i obrocie niektórych substancji i produktów)
 • Obowiązki producentów i importerów wyrobów [Lista kandydacka (substancje SVHC) – załącznik XV] oraz zgłaszanie wyrobów do Europejskiej Agencji Chemikaliów
 • Obowiązki dalszych użytkowników – przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw (karty charakterystyki, „deklaracja REACH”)


Formularz zgłoszeniowy
Wykładowcy
Warszawa,

540* zł/osoba

*trzecia i kolejna osoba z jednego przedsiębiorstwa
500 zł/osoba
9.01.2020SZKOLENIE: Klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP oraz karty charakterystyki

W ciągu ostatnich 2 lat – 13 edycji

Szkolenie przeznaczone dla kadry zarządzającej, przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych (w tym pracowników odpowiedzialnych za zakup chemikaliów oraz służb BHP),laboratoriów, importerów, dalszych użytkowników i dystrybutorów substancji i mieszanin chemicznych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracowników, ocena poprawności kart charakterystyki „przychodzących” oraz sporządzanie i aktualizacja kart charakterystyki wraz ze scenariuszami narażenia.


Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z klasyfikacją, oznakowaniem i pakowaniem (rozporządzenie CLP), w tym opis zagrożeń wynikających z właściwości fizykochemicznych, toksykologicznych i ekotoksykologicznych, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz sposób bezpiecznego stosowania chemikaliów i dostosowań do postępu technicznego (ATP1-12), problemów związanych z prawidłową interpretacją przepisów, posiłkowania się klasyfikacją zharmonizowaną i wynikającą z dokumentacji rejestracyjnej, zasady dotyczące oznakowania opakowań substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP. Inne obowiązki dalszych użytkowników chemikaliów wynikające zarówno z rozporządzenia REACH, jak i innych przepisów unijnych oraz krajowych.


Zakres tematyczny:

Rozporządzenie CLP wraz z dostosowaniami do postępu technicznego (tzw. ATP)

 • Sposób korzystania z zapisów rozporządzenia
 • Kiedy należy zastosować zapisy ATP
 • Klasyfikacja substancji i mieszanin chemicznych (kryteria klasyfikacji, klasy i kategorie zagrożenia, stężenia graniczne, współczynniki M, oszacowana wartość toksyczności ostrej ATE)
 • Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych (jakie informacje powinna zawierać etykieta substancji/mieszaniny sklasyfikowanej zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP, w tym jakie substancje wymienia się na etykiecie oraz jak stosuje się wymagania dodatkowe (LZO, detergenty, itp.)
 • Obowiązujący wymiar etykiet oraz piktogramów w zależności od pojemności opakowania
 • Oznakowanie – zwolnienia dla małych opakowań poniżej 125 ml
 • Opakowania z zamknięciami zabezpieczającymi przed otwarciem przez dzieci oraz wyczuwalnymi dotykiem ostrzeżeniami dla niedowidzących
 • Artykuł 45 rozporządzenia CLP i Załącznik VIII


Karta charakterystyki

 • Podstawy prawne
 • Obowiązek sporządzania karty charakterystyki – kiedy jest wymagana?
 • Kto jest odpowiedzialny za kartę charakterystyki
 • Format i język karty charakterystyki
 • Aktualizacja karty – kiedy i w jakim terminie
 • Okresy przejściowe dla kart charakterystyki – czy jeszcze obowiązują?
 • Najczęściej popełniane błędy
 • Scenariusz narażenia – format, jakie informacje zawiera, kto sporządza
 • Zgłoszenie mieszaniny do Inspektora ds. Substancji Chemicznych – system ELDIOM
 • Jak zmienią się przepisy dotyczące zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenia od 1 stycznia 2020 r. – co to jest UFI
 • Uzyskiwanie zgody na zastosowanie nazwy alternatywnej w sekcji 3.2 karty charakterystyki – kiedy jest to możliwe i jaka jest obowiązująca procedura


Formularz zgłoszeniowy
Wykładowcy

Warszawa,

540* zł/osoba

*trzecia i kolejna osoba z jednego przedsiębiorstwa
500 zł/osoba
10.01.2020

SZKOLENIE: Prawo polskie i unijne dotyczące chemikaliów w pigułce


Szkolenie przeznaczone dla osób, które w przedsiębiorstwach branży chemicznej i pokrewnych odpowiedzialne są za to, aby zarządzanie chemikaliami w ich firmie odbywało się zgodnie z obowiązującym zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej prawem. Celem szkolenia jest przegląd obowiązków wynikających z przepisów prawa dla przedsiębiorstw produkujących, importujących, dalszych użytkowników stosujących chemikalia w swojej działalności, ponieważ nieznajomość prawa nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.


Zakres tematyczny
:

1) Polskie akty prawne:

 • Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych;
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych;
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów;
 • Ustawa o odpadach;
 • Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów;
 • Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

2) Polskie/unijne akty prawne:

 • Ustawa o produktach biobójczych/Rozporządzenie (UE) nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych;
 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii / Rozporządzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorów narkotykowych / Rozporządzenie (UE) 2015/1011 uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorów narkotykowych /Rozporządzenie (WE) nr 111/2005 określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią a państwami trzecimi oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2005 / Rozporządzenie (UE) 2015/1013 ustanawiające przepisy dotyczące rozporządzenia (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenia (WE) nr 111/2005 określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią a państwami trzecimi.

3) Unijne akty prawne

 • Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH);
 • Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP);
 • Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w sprawie detergentów.

Formularz zgłoszeniowy
Wykładowcy
Warszawa,

540* zł/osoba

*trzecia i kolejna osoba z jednego przedsiębiorstwa
500 zł/osoba