English version
Drukuj

PROJEKT MITIREL (Program Wewnętrznego Funduszu Bezpieczeństwa dla Policji ISFP)

Skoordynowany międzynarodowy program szkoleniowy z zapobiegania
i łagodzenia skutków ataków CBR wywołanych przez podmioty niepaństwoweIChP
ICCSS
HfoeD
HotZone Solution


Instytut Chemii Przemysłowej jest liderem projektu MITIREL Coordinated trans-national training programme for prevention and mitigation of CBR release inducedby non-state actors.


W konsorcjum wykonującym projekt uczestniczą ponadto:

  • HfoeD – Wyższa Szkoła Służby Publicznej w Bawarii (Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern, Fachbereich Polizei, Fuerstenfeldbruck,
  • ICCSS – Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego oraz
  • HZS – (HotZone Solutions) – międzynarodowa firma szkoleniowo-doradcza.


Celem projektu jest udoskonalenie metod zarządzania kryzysowego w sytuacji zagrożenia związanego z użyciem improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED - Improvised Explosive Devices) zawierających oprócz chemicznych materiałów wybuchowych także materiały stwarzające ryzyko skażeń biologicznych i radiologicznych.


Projekt ma cztery cele szczegółowe, którymi są:

  • Opracowanie programu szkoleniowego i przygotowanie materiałów treningowych, w tym ćwiczeń laboratoryjnych, sztabowych i polowych;
  • Poprawa umiejętności indywidualnych oraz umiejętności współpracy zespołowej, podczas warsztatów z neutralizacji IED zawierających materiał chemiczny (C), biologiczny (B) lub radiologiczny (R) (IED-CBR);
  • Weryfikacja metod współpracy międzynarodowej w skali UE oraz współpracy międzysektorowej wszystkich służb biorących udział w wykrywaniu i neutralizowaniu zagrożeń, ograniczaniu ryzyka emisji materiałów CBR i ryzyka zniszczeń fizycznych, oczyszczaniu terenu oraz zarządzaniu skutkami ataków terrorystycznych z użyciem IED-CBR;
  • Zaproponowanie programu szkoleniowego i standardów nauczania dostosowanych do wymagań i możliwości krajów UE.


Ramowy program szkoleniowy zostanie opracowany na bazie doświadczeń zyskanych podczas Zaawansowanego Kursu Szkoleniowego NATO (NATO Advanced Training Course), przeprowadzonego w Polsce w dniach 26-30 maja 2014 r. według koncepcji ICCSS – jednego z członków konsorcjum. Poszczególne dziedziny zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiologicznych zawarte w programie będą konsultowane z ekspertami od wymienionych zagrożeń.


Projekt pozwoli na poprawę koordynacji działań służb wyspecjalizowanych w zapobieganiu i łagodzeniu skutków emisji materiałów CBR spowodowanych przez podmioty niepaństwowe. W wyniku projektu zostaną zidentyfikowane przeszkody we współpracy między poszczególnymi państwami UE i zaproponowane środki zaradcze. Pomoże to ujednolicić system procedur i sformułować standardy postępowania uniwersalne dla państw członkowskich UE.With the financial support
of Internal Security Fund Police Programme
European Commission Directorate General Home Affairs

UE