English version
Drukuj

PROJEKT CBRN-POL (Program Erasmus+)

Rozwój programu szkoleniowego CBRN dla funkcjonariuszy policji


Uniwersytet ŁódzkiIChP
Policja
SCK CEN
CARDET
Instytut Chemii Przemysłowej bierze udział w projekcie CBRN-POL Development of CBRN training programme for police officers w ramach konsorcjum, którego liderem jest Uniwersytet Łódzki. W skład konsorcjum wchodzi również Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, Belgijskie Centrum Badań Jądrowych (SCK•CEN) oraz Centrum Postępu Badań i Rozwoju Technik Edukacyjnych CARDET. Cele projektu są zgodne z postanowieniami Dyrektywy 2013/59/Euratom, która zobowiązuje wszystkich członków UE do realizacji szkoleń przeznaczonych dla przedstawicieli organów ścigania.

Celem projektu jest opracowanie programu szkoleniowego z zakresu redukcji zagrożeń i reagowania kryzysowego dla policjantów z jednostek patrolujących, którzy jako pierwsi przybywają na miejsce incydentu przestępczego z udziałem materiałów CBRN (chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych). Pierwsza grupa oficerów przeszkolonych zgodnie z opracowanym programem będzie pełnić w późniejszym okresie rolę trenerów-instruktorów dla innych funkcjonariuszy policji w ramach swoich struktur wewnętrznych. Opracowany program szkoleniowy będzie zawierał elementy pomocne w jego adaptacji do wymagań i specyfiki poszczególnych krajów partnerskich, co pomoże w standaryzacji szkoleń i procedur policyjnych z zakresu zagrożeń CBRN na poziomie UE. Projekt przewiduje opracowanie procedur certyfikacji funkcjonariuszy policji uczestniczących w szkoleniach, co będzie poświadczeniem zdobytych przez nich umiejętności.


Co-funded by
the Erasmus+ Programme
of the European Union

UE