English version
Drukuj

Sprzęt elektryczny i elektroniczny

Sprostowanie do dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2018/736 z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniającej, w celu dostosowania do postępu naukowego i technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia niektórych komponentów elektrycznych i elektronicznych zawierających ołów w szkle lub ceramice ( Dz.U. L 123 z 18.5.2018 )


Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2020/360 z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego ołowiu w elektrodach z platyny platynizowanej wykorzystywanych do niektórych pomiarów przewodności właściwej

Dyrektywa Delegowana Komisji (UE) 2020/361 z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego sześciowartościowego chromu jako środka antykorozyjnego układów chłodniczych wykonanych ze stali węglowej w chłodziarkach absorpcyjnych


Dyrektywa delegowana Komisji(UE) 2020/364 z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego stosowania kadmu w niektórych lampach analizujących odpornych na promieniowanie


Dyrektywa Delegowana Komisji (UE) 2020/365 z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego ołowiu w stopach lutowniczych i wykończeniach końcówek w niektórych ręcznych silnikach spalinowych


Dyrektywa delegowana Komisji(UE) 2020/366 z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego ołowiu jako stabilizatora termicznego w polichlorku winylu stosowanym w niektórych wyrobach medycznych używanych do diagnozy in vitro do analizy krwi i innych płynów i gazów ustrojowychSprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/2193 z dnia 17 grudnia 2019 r. określającej zasady obliczania, weryfikacji i zgłaszania danych oraz ustanawiającej formaty danych do celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (Dz.U. L330 z 20.12.2019)


Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/2193 z dnia 17 grudnia 2019 r. określająca zasady obliczania, weryfikacji i zgłaszania danych oraz ustanawiająca formaty danych do celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 8995)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/290 z dnia 19 lutego 2019 r. określające format rejestrowania i sprawozdawczości w rejestrze w odniesieniu do producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2019/169 z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania ołowiu w ceramicznych dielektrycznych elementach niektórych kondensatorów


Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2019/170 z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania ołowiu w materiałach ceramicznych stanowiących izolację niektórych kondensatorów PZT


Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2019/171 z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo–technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania kadmu i jego związków w stykach elektrycznych

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2019/172 z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania ołowiu w stopach lutowniczych służących do zakończenia trwałego połączenia elektrycznego pomiędzy urządzeniem półprzewodnikowym a nośnikiem w ramach obwodów scalonych typu flip-chip


Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2019/173 z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania ołowiu i kadmu w farbach drukarskich do nakładania emalii na szkło

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2019/174 z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania ołowiu związanego w szkle kryształowym, jak określono w dyrektywie 69/493/EWG

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2019/175 z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo–technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania tlenku ołowiu w uszczelnieniu wykonanym ze szkliwa stosowanym do produkcji zespołów okien dla niektórych tub laserów

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2019/176 z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania ołowiu w warstwie powlekającej niektórych diod

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2019/177 z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dla ołowiu jako aktywatora w proszku fluorescencyjnym w lampach wyładowczych zawierających luminofory


Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2019/178 zdnia 16 listopada 2018 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku stosowania ołowiu w łożyskach i tulejach stosowanych w niektórych niedrogowych urządzeniach do użytku profesjonalnego

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/849 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów i 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2102 z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym


Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2017/1975 z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dla kadmu w diodach elektroluminescencyjnych (LED) dokonujących konwersji długości fali światła w systemach wyświetlania


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/699 z dnia 18 kwietnia 2017 r. ustanawiające wspólną metodę obliczania masy sprzętu elektrycznego i elektronicznego (EEE) wprowadzanego do obrotu w każdym państwie członkowskim oraz wspólną metodę obliczania masy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) wytworzonego w każdym państwie członkowskimDyrektywa delegowana Komisji (UE) 2017/1011 z dnia 15 marca 2017 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dla ołowiu w przezroczystym szkle wykorzystywanym w zastosowaniach optycznychDyrektywa delegowana Komisji (UE) 2017/1009 z dnia 13 marca 2017 r.
zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dla kadmui ołowiu w szkłach filtrowych i szkłach używanych do produkcji wzorców odbicia światła


Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2017/1010 z dnia 13 marca 2017 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dla ołowiu w panewkach i tulejach łożysk niektórych sprężarek zawierających czynnik chłodniczySprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)


Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r.
zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniemDyrektywa delegowana Komisji 2014/69/UE z dnia 13 marca 2014 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV dodyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączeniaołowiu w ceramicznych dielektrycznych elementach kondensatorów (...)


Dyrektywa delegowana Komisji 2014/70/UE z dnia 13 marca 2014 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV dodyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączeniadla ołowiu w płytkach mikrokanałowych (MCP)


Dyrektywa delegowana Komisji 2014/71/UE z dnia 13 marca 2014 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV dodyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączeniadla ołowiu w spoiwie lutowniczym w jednym interfejsie wielkopowierzchniowych SDE


Dyrektywa delegowana Komisji 2014/72/UE z dnia 13 marca 2014 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IIIdo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączeniadla ołowiu w spoiwach lutowniczych (...)


Dyrektywa delegowana Komisji 2014/73/UE z dnia 13 marca 2014 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV dodyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączeniadla ołowiu w elektrodach z platyny platynizowanej wykorzystywanych do pomiarów przewodnościwłaściwej


Dyrektywa delegowana Komisji 2014/74/UE z dnia 13 marca 2014 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV dodyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączeniadla ołowiu stosowanego w systemach złączy stykowych (...)


Dyrektywa delegowana Komisji 2014/75/UE z dnia 13 marca 2014 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV dodyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączeniadla rtęci w lampach fluorescencyjnych z zimną katodą (...)


Dyrektywa delegowana Komisji 2014/76/UE z dnia 13 marca 2014 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IIIdo dyrektywy 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączeniadla rtęci w wytwarzanych ręcznie świecących rurach wyładowczych (...)


Dyrektywa Delegowana Komisji 2014/1/UE z dnia 18 października 2013 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia ołowiu jako składnika stopów w łożyskach i powierzchniach ścierających się w sprzęcie medycznym wystawionych na działanie promieniowania jonizującego


Dyrektywa Delegowana Komisji 2014/2/UE z dnia 18 października 2013 r.
zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia kadmu w powłokach fosforowych (...)


Dyrektywa Delegowana Komisji 2014/3/UE z dnia 18 października 2013 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia markeru zawierającego octan ołowiu (...)


Dyrektywa Delegowana Komisji 2014/4/UE z dnia 18 października 2013 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia ołowiu umożliwiającego próżnioszczelne połączenie aluminium i stali we wzmacniaczach obrazu RTG


Dyrektywa Delegowana Komisji 2014/5/UE z dnia 18 października 2013 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia ołowiu w stopach lutowniczych na płytkach obwodów drukowanych, (...)


Dyrektywa Delegowana Komisji 2014/6/UE z dnia 18 października 2013 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia ołowiu w powłokach powierzchniowych systemów złączy stykowych (...)


Dyrektywa Delegowana Komisji 2014/7/UE z dnia 18 października 2013 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/EU w odniesieniu do wyłączenia ołowiu w stopach lutowniczych, (...)


Dyrektywa Delegowana Komisji 2014/8/UE z dnia 18 października 2013 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia ołowiu w stopach lutowniczych (...)


Dyrektywa Delegowana Komisji 2014/9/UE z dnia 18 października 2013 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia ołowiu i kadmu w spoiwach metalowych tworzących nadprzewodzące obwody magnetyczne w czujnikach MRI, SQUID, NMR (magnetycznego rezonansu jądrowego) lub FTMS (absorpcyjnego spektrometru masowego)


Dyrektywa Delegowana Komisji 2014/10/UE z dnia 18 października 2013 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia ołowiu w stopach, pełniącego funkcję nadprzewodnika lub przewodnika termicznego, stosowanego w głowicach chłodziarek kriogenicznych (...)


Dyrektywa Delegowana Komisji 2014/11/UE z dnia 18 października 2013 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia sześciowartościowego chromu stosowanego przy nakładaniu warstwy metali alkalicznych (...)


Dyrektywa Delegowana Komisji 2014/12/UE z dnia 18 października 2013 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia ołowiu w stopach lutowniczych (...)


Dyrektywa Delegowana Komisji 2014/13/UE z dnia 18 października 2013 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia ołowiu w stopach lutowniczych (...)


Dyrektywa Delegowana Komisji 2014/14/UE z dnia 18 października 2013 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia 3,5 mg rtęci na lampę w jednotrzonkowych (kompaktowych) lampach fluorescencyjnych na potrzeby oświetlenia ogólnego < 30 W o okresie trwałości wynoszącym 20 000 godzin lub więcej


Dyrektywa Delegowana Komisji 2014/15/UE z dnia 18 października 2013 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia ołowiu, kadmu i sześciowartościowego chromu w częściach zamiennych służących do ponownego użycia, odzyskanych z wyrobów medycznych (...)


Dyrektywa Delegowana Komisji 2014/16/UE z dnia 18 października 2013 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia ołowiu jako aktywatora w proszku fluorescencyjnym lamp wyładowczych stosowanych w lampach do fotoforezy pozaustrojowej zawierających luminofory BSP (BaSi 2 O 5 :Pb)Dyrektywa Delegowana Komisji 2012/50/UE z dnia 10 października 2012 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do zwolnienia w przypadku zastosowań zawierających ołów


Dyrektywa Delegowana Komisji 2012/51/UE z dnia 10 października 2012 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik III do dyrektywy 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnienia w przypadku zastosowań zawierających kadm


Komunikat Komisji w sprawie wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy) (2012/C 363/05)


Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. (Tekst mający znaczenie dla EOG)