English version
Drukuj

Kompleksowy przerób oleju popirolitycznego do naftalenu i wysokowrzących aromatycznych frakcji węglowodorowych

Technologia dotyczy kompleksowego przerobu oleju popirolitycznego, wytwarzanego w PKN Orlen S.A. w Płocku, dotąd w całości zagospodarowywanego jako komponent ciężkiego oleju opałowego 3.

Z wykorzystaniem oleju popirolitycznego wytwarzanego w PKN „Orlen” S.A. istnieje możliwość uruchomienia produkcji naftalenu petrochemicznego używanego do wytwarzania bezwodnika ftalowego i β-naftolu w ilości około 10 tys. t/r. Przerób oleju popirolitycznego umożliwiłby też produkcję deficytowego na rynku krajowym oleju płuczkowego używanego w koksowniach (ok. 20 tys. t/r.) oraz wysokoaromatycznego olej do produkcji sadzy (ok. 35 tys. t/r.). Łączna wartość rynkowa wymienionych produktów wynosi około 15–20 mln €.


Krótki opis technologii

Technologia polega na rozdestylowaniu oleju popirolitycznego pod obniżonym ciśnieniem z zastosowaniem destylacji rzutowej i frakcjonowanej. Pozwala to otrzymywać odpowiednie frakcje węglowodorowe o określonych zakresach temperatury wrzenia, które (poza frakcją naftalenową) mogą być gotowymi produktami handlowymi.

Otrzymywanie czystego naftalenu z oleju popirolitycznego polega na destylacyjnym wydzieleniu frakcji węglowodorowej wzbogaconej w naftalen, wrzącej zazwyczaj w zakresie temperatury ok. 210–225 °C i zawierającej > 70% mas. naftalenu. Frakcję tę poddaje się następnie procesowi krystalizacji i wirowaniu lub bezpośrednio frakcjonowanej krystalizacji ze stopu. Proces ten pozwala na otrzymanie z dużą wydajnością naftalen o czystości 98–99,5%.


Zalety oferowanej technologii

Wykorzystanie technologii kompleksowego przerobu oleju popirolitycznego przyczyniłoby się do zwiększenia stopnia przerobu ropy naftowej, a w konsekwencji do poprawy wskaźników techniczno-ekonomicznych Wytwórni Olefin w Polskim Koncernie Naftowym „Orlen” S.A. w Płocku.


Patenty

Zgłosz. pat. P-390411 (2010) „Sposób wydzielania naftalenu z pozostałości olejowych pirolizy olefinowej benzyn”.


Aparatura

Technologia przerobu oleju popirolitycznego może być stosowana w rafineriach petrochemicznych dysponujących instalacją destylacyjną wyposażoną w kolumny do rektyfikacji pod próżnią i do destylacji rzutowej. Do produkcji czystego naftalenu niezbędne jest stanowisko do krystalizacji z wirowaniem, lub krystalizacji frakcjonowanej.


Referencje

Technologia kompleksowego przerobu oleju popirolitycznego tą metodą, została sprawdzona w skali ¼-technicznej. Otrzymane produkty: naftalen, olej aromatyczny do produkcji sadzy aktywnej oraz frakcja metylonaftalenowa (olej płuczkowy dla koksowni) zostały przetestowane z wynikiem pozytywnym w Zakładach Azotowych „Kędzierzyn”, w wytwórni sadzy w Rafinerii Jasło oraz w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.


Kontakt

dr inż. Małgorzata Jamróz

tel. +48 22 568 20 21