English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Ł. Korach, K. Czaja, N. Yu. Kovaleva

Proszek otrzymany techniką zol-żel jako nośnik wanadowego katalizatora

metaloorganicznego do polimeryzacji etylenu (j. ang.)

Polimery 2004, nr 9, 641


Streszczenie

Techniką zol-żel otrzymano materiały typu krzemionkowego, które po wygrzewaniu w temp. 200 oC lub 800 oC stosowano w charakterze nośnika wymienionego w tytule katalizatora. Zastosowana procedura zol-żel polegała na katalizowanej amoniakiem hydrolizie i kondensacji tetraetoksysilanu (TEOS). Tak otrzymane materiały proszkowe oraz, dla porównania, komercyjną krzemionkę, „Davisil” (również wygrzewaną w podanej uprzednio temperaturze) scharakteryzowano pod kątem rozkładu wymiarów ziaren, powierzchni właściwej oraz struktury porowatej (tabela 1, rys. 1 i 2). Przeprowadzono badania adsorpcji na tych nośnikach VOCl3 zarówno z fazy gazowej, jak i roztworu w heksanie (tabela 1). Stwierdzono, że proszek otrzymany według procedury zol-żel pozwala na otrzymanie wanadowych układów katalitycznych aktywniejszych w procesie polimeryzacji w porównaniu z ich odpowiednikami zakotwiczonymi na komercyjnej krzemionce (tabela 1). Czynnikiem decydującym o szczególnej przydatności krzemionki otrzymanej metodą zol-żel jako nośnika katalizatora jest najprawdopodobniej obecność na jej powierzchni płytkich i szerokich porów, co umozliwia znaczny udział w procesie katalitycznym wewnętrznej powierzchni porów nośnika oraz ogranicza przeszkody dyfuzyjne w polimeryzacji. Polietylen otrzymywany wobec katalizatora osadzonego na otrzymanym przez nas nośniku charakteryzuje się dużym ciężarem cząsteczkowym (Mw >2 . 106) w połączeniu ze stosunkowo wąskim (MWD <4) jego rozkladem. Polietylen ten ma korzystną dużą gęstość nasypową (tabela 2) i charakteryzuje się wąskim rozkladem granulometrycznym.


Słowa kluczowe: nośnik krzemionkowy, metoda zol-żel, polimeryzacja etylenu, wanadowy katalizator nośnikowy, porowata struktura nośnika

Ł. Korach, K. Czaja, N. Yu. Kovaleva (789.7 KB)
Proszek otrzymany techniką zol-żel jako nośnik wanadowego katalizatora metaloorganicznego do polimeryzacji etylenu (j. ang.)