English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Masłowski, M. Zaborski

Wpływ procesów starzenia termo- i fotooksydacyjnego

na właściwości mechaniczne magnetoreologicznych kompozytów elastomerowych

Polimery 2015, nr 4, 264


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.264


Streszczenie

Zbadano wpływ procesów starzenia termo- i fotooksydacyjnego na gęstość usieciowania oraz właściwości mechaniczne kompozytów magnetoreologicznych kauczuków: etylenowo-propylenowego (EPM), butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) oraz silikonowego (MVQ), napełnionych różną ilością mikrometrycznych cząstek magnetytu, z dodatkiem cieczy jonowych zgrupy soli alkiloamoniowych. Wykazano, że obecność napełniacza wpływa na zwiększenie gęstości usieciowania kompozytów oraz ich wytrzymałości na rozciąganie. Na podstawie gęstości usieciowania i właściwości mechanicznych wulkanizatów stwierdzono, że zastosowany napełniacz nie powoduje pogorszenia ich odporności na starzenie termo- i fotooksydacyjne. Dodatek do mieszanki kauczukowej cieczy jonowych z grupy soli alkiloamoniowych, zwiększa wzmacniające działanie mikrometrycznego tlenku żelaza. Obecność cieczy jonowych wkompozytach wpływa na zwiększenie ich gęstości usieciowania, poprawę właściwości wytrzymałościowych oraz odporności na starzenie.
Słowa kluczowe: elastomery magnetoreologiczne, magnetyt, ciecze jonowe, starzenie termooksydacyjne, starzenie fotooksydacyjne, właściwości mechaniczne
e-mail: marcin.maslowski@p.lodz.pl
M. Masłowski, M. Zaborski (127 KB)
Wpływ procesów starzenia termo- i fotooksydacyjnego na właściwości mechaniczne magnetoreologicznych kompozytów elastomerowych