English version
Drukuj

Polimeryzacja katalityczna

Tematyka badawcza


 • Polimeryzacja katalityczna dienów, styrenu, cyklicznych estrów
 • Synteza związków kompleksowych Ti, Fe, Rh i ich zastosowanie w syntezie organicznej
 • Otrzymywanie pochodnych ferrocenu wykorzystywanych jako komponenty do stałych paliw rakietowych
 • Otrzymywanie a,ω-dihydroksypolibutadienu (HTPB) i jego pochodnych zawierających różne grupy funkcyjne
 • Zastosowanie stałych katalizatorów kwasowych zbudowanych z tlenków metali przejściowych i heteropolikwasów osadzonych na żelu krzemionkowym w reakcjach związków organicznych takich jak nitrowanie, alkilowanie, polimeryzacja


Główne osiągnięcia


 • Opracowanie technologii syndiotaktycznego polistyrenu z zastosowaniem opracowanych w IChP katalizatorów tytanocenowych.
 • Współpraca z Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej i Instytutem Przemysłu Organicznego w opracowaniu technologii wytwarzania heksanitroheksaazaizowurcytanu (HNIW, CL-20) - nowoczesnego materiału wybuchowego
 • Zastosowanie katalizatorów tytanocenowych opracowanych w IChP w procesach uwodornienia, oligomeryzacji olefin i polimeryzacji laktonów.
 • Technologia otrzymywania α,ω- dihydroksypolibutadienu (HTPB)

Wyposażenie badawcze


 • układ próżnia-gaz obojętny umożliwiający prowadzenie procesów w warunkach bezwodnych w atmosferze gazu obojętnego
 • reaktory Autoclave Engineers (max. temp. 300oC, ciśnienie 200 atm.) o pojemności 500 ml i 1000 ml
 • reaktory 500 ml i 3 l umożliwiające pracę pod ciśnieniem 10 atm.
 • instalacja z reaktorem o poj. 250 ml i reaktorem umożliwiającym destylację z parą wodną (instalacja umożliwia prowadzenie procesów pod ciśnieniem atmosferycznym, w temperaturze do 90°C, w atmosferze gazu obojętnego)
 • spektrofotometr VIS-723G, RAYLEIGH
 • piec laboratoryjny SNOL 8.2/100


Kontakt


prof. dr hab. inż. Wincenty Skupiński

tel. +48 22 568 21 83


dr inż. Joanna Adamiak

tel. +48 22 568 20 89