English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Złoty Medal dla Instytutu Chemii Przemysłowej

"Polimery", nr 2/2011


Podczas 59. Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2010”, które odbyły się w listopadzie 2010 r. w Brukseli, zaprezentowany przez Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie wynalazek pt.: „Sposób wytwarzania nanoproszków krzemionkowych o zwiększonej odporności na działanie mikroorganizmów, zwłaszcza do kompozytów polimerowych” został nagrodzony złotym medalem z wyróżnieniem oraz Nagrodą Specjalną, Pucharem Ministra Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej, Wicepremiera Waldemara Pawlaka.

Autorami pracy są: dr Maria Zielecka, dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. IChP, inż. Elżbieta Bujnowska, mgr inż. MagdalenaWenda, mgr inż. Blanka Kępska, Krystyna Cyruchin oraz mgr Anna Pytel.

ICHP - Regina Jeziórska


Prof. Regina Jeziórska przy prezentacji wynalazkuNanoproszki krzemionkowe o zwiększonej odporności na działanie mikroorganizmów, otrzymywane sposobem wg wynalazku, zawierają immobilizowane nanocząstki srebra lub miedzi. Odpowiednie sterowanie procesem zol-żelwpołączeniu zmodyfikacją nanokrzemionki nanometalami umożliwia otrzymywanie nanocząstek jednorodnych pod względem wielkości. Nanoproszki te znajdują zastosowanie jako efektywne dodatki biobójcze do nanokompozytów polimerowych. Ich zaletą jest bardzo duża stabilność nanocząstek srebra lubmiedzi oraz brak oddziaływań stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzi. Wbudowanie nanosrebra i nanomiedzi w strukturę krzemionki zapewnia uzyskanie ich trwałej nanostruktury umożliwiającej doskonałe zdyspergowanie nanocząstek w osnowie polimerowej i w efekcie otrzymanie nanokompozytu o oczekiwanych właściwościach, zapewniających wysoką jakość produktu. Dodatki te poprawiają również właściwościmechaniczne i barierowe nanokompozytów polimerowych, ich odporność termiczną oraz wpływają korzystnie na zmniejszenie ich palności.

Zaproponowane rozwiązanie tworzy podstawy technologiczne produkcji nanokompozytów polimerowych o znaczeniu przemysłowym i o praktycznie nieograniczonych zastosowaniach typu high-tech, co jest szczególnie ważne ze względu na obserwowaną dużą dynamikę wzrostu zapotrzebowania na nanotechnologie, w tym nanonapełniacze i nanokompozyty. Rozwiązanie jest konkurencyjne w stosunku do konwencjonalnych kompozytów polimerowych ze względu na unikatowe właściwości tych materiałów. Zaletą tych materiałów jest też ich niezmienny w czasie efekt biobójczy.

Ww. opracowanie powstało w ramach Projektu Rozwojowego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007–2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R, Poddziałanie 1.3.1 pt.: „Nanokompozyty polimerowe o zwiększonej odporności na działanie mikroorganizmów”, realizowanego od kwietnia 2009 r. przez Konsorcjum w składzie: Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie (Koordynator), Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Opolski, Politechnikę Łódzką i Zakład Chemiczny „SILIKONY POLSKIE” Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie.