English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Żenkiewicz, P. Rytlewski, A. Tracz, W. Mróz, J. Richert

Wpływ promieniowania laserowego na niektóre właściwości

warstwy wierzchniej poliwęglanu (j. ang.)

Polimery 2009, nr 9, 639


Streszczenie
Zbadano wpływ promieniowania lasera ekscymerowego (λ=193nm) na stopień utlenienia warstwy wierzchniej (SL) (wartości stosunku O/C) (rys. 1-3), strukturę geometryczną powierzchni (rys. 4-9) oraz zwilżalność i swobodną energię powierzchniową poliwęglanu (PC) (rys. 10-15). Stopień utlenienia oceniano metodą spektroskopii fotoelektronowej (XPS) a strukturę geometryczną powierzchni - metodą mikroskopii sił atomowych (AFM). Wyniki pomiarów (za pomocą goniometru) kąta zwilżania PC wodą i dijodometanem stanowiły podstawę obliczeń swobodnej energii powierzchniowej, przeprowadzonych metodą Owensa-Wendta. Wykazano, że zmiany fizykochemicznych cech warstwy wierzchniej PC zachodzące pod wpływem promieniowania laserowego zależą od długości fali tego promieniowania, jednostkowej energii impulsu laserowego oraz od liczby impulsów. Stwierdzono, że laser ekscymerowy ArF jest skutecznym narzędziem modyfikowania warstwy wierzchniej poliwęglanu, w przeciwieństwie do używanego w serii prób wstępnych lasera XeCl (λ=308nm), który ma za małą energię promieniowania do tych zastosowań.

Słowa kluczowe: poliwęglan, warstwa wierzchnia, modyfikowanie laserowe, XPS, AFM, kąt zwilżania, swobodna energia powierzchniowa


e-mail: marzenk@ukw.edu.pl


M. Żenkiewicz, P. Rytlewski, A. Tracz, W. Mróz, J. Richert (231.6 KB)
Wpływ promieniowania laserowego na niektóre właściwości warstwy wierzchniej poliwęglanu (j. ang.)