English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Żenkiewicz, J. Richert

RAPID COMMUNICATION
Termoformowanie pojemników opakowaniowych z nanokompozytowych folii polilaktydowych (j. ang.)

Polimery 2009, nr 4, 299


Streszczenie
Na podstawie wyników badań określono główne parametry procesu termoformowania dwóch typów pojemników polilaktydowych o różnych kształtach i zbliżonej objętości. Do wytwarzania tych pojemników zastosowano folię polilaktydową oraz folie z nanokompozytu polilaktydowego zawierającego 5 % mas. nanonapełniacza montmorillonitowego i 10 % mas. glikolu poli(oksy)etylenowego lub 10 % mas. poli(metakrylanu metylu). Badane pojemniki wytwarzano z tych trzech rodzajów folii o dwóch różnych grubościach wynoszących 250 lub 400μm. Stwierdzono, że te pojemniki można termoformować w temperaturach od 75 do 90°. Zauważono wpływ grubości zastosowanych folii na rozrzut grubości ścianek pojemników. Tym samym potwierdzono konieczność przeprowadzania, przed wdrożeniem do produkcji konkretnego typu pojemnika termoformowanego z polilaktydu lub z jego nanokompozytów, szczegółowych badań eksperymentalnych, których głównym celem byłoby dobranie warunków procesu dających zmniejszenie rozrzutu grubości ścianek pojemnika.


Słowa kluczowe: polilaktyd, nanokompozyty, termoformowanie, opakowania


e-mail: marzenk@ukw.edu.pl


M. Żenkiewicz, J. Richert (79.4 KB)
Termoformowanie pojemników opakowaniowych z nanokompozytowych folii polilaktydowych (j. ang.)