English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Żenkiewicz, J. Richert

Wpływ nanonapełniaczy i wymiarów próbek na wytrzymałość mechaniczną

wtryskiwanych nanokompozytów polilaktydowych (j. ang.)
Polimery 2008, nr 7-8, 591


Streszczenie

Nanonapełniacze montmorillonitowe (Cloisite 30B lub Nanofil 2), dodawane w ilościach 3 i 5 cz. mas. do 100 cz. mas. osnowy polilaktydowej, w niewielkim stopniu zmieniają wytrzymałość mechaniczną wytworzonych nanokompozytów (rys. 1-3). Natomiast poli(ε-kaprolakton), dodawany w ilości 20 cz. mas., znacznie zmniejsza wytrzymałość na rozciąganie tych nanokompozytów. Z tego powodu jego stosowanie może być uzasadnione wówczas, gdy należy zwiększyć udarność materiału. Badając próbki o grubościach 2 i 4mm (wymiary te są zgodne z obowiązującymi normami) stwierdzono, że grubość próbek istotnie wpływa na wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie, naprężenia przy zerwaniu i wydłużenia względnego przy maksymalnym naprężeniu.


Słowa kluczowe: nanokompozyty, polilaktyd, właściwości mechaniczne, grubość próbek


e-mail: marzenk@ukw.edu.pl


M. Żenkiewicz, J. Richert (90.2 KB)
Wpływ nanonapełniaczy i wymiarów próbek na wytrzymałość mechaniczną wtryskiwanych nanokompozytów polilaktydowych (j. ang.)