English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Żenkiewicz

RAPID COMMUNICATION
Nowa metoda analizy swobodnej energii powierzchniowej materiałów polimerowych

obliczanej metodami Owensa-Wendta i Neumanna (j. ang.)

Polimery 2006, nr 7-8, 584


Streszczenie

Zaprezentowano nową metodę analizy różnic występujących w wartościach swobodnej energii powierzchniowej (SFE) materiałów polimerowych, obliczanej metodami Owensa-Wendta (OW) i Neumanna, przy użyciu wody i dijodometanu do pomiarów kąta zwilżania (CA). Przedmiotem analizy są obiektywne różnice tych metod, niezależne od sposobu i dokładności wykonywania pomiarów CA. Przyczyną tych różnic są odmienne postacie równań matematycznych stosowanych w badanych metodach. Analizę różnic w wartościach SFE przeprowadzono w zakresie od 20 do 50 mJ/m2, tzn. w przedziale charakterystycznym dla materiałów polimerowych z modyfikowaną i z niemodyfikowaną warstwą wierzchnią. Maksymalna wartość względna tych obiektywnych różnic wynosiła w badanym przedziale 19,9% (rys. 1 i 2).


Słowa kluczowe: materiały polimerowe, kąt zwilżania, swobodna energia powierzchniowa, metoda Owensa-Wendta, metoda Neumanna


e-mail: marzenk@ukw.edu.pl


M. Żenkiewicz (98 KB)
Nowa metoda analizy swobodnej energii powierzchniowej materiałów polimerowych obliczanej metodami Owensa-Wendta i Neumanna (j. ang.)