English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Żenkiewicz, M. Kurcok

RAPID COMMUNICATION
Wpływ promieniowania elektronowego na temperaturę piku

topnienia mieszanki polimerowej (j. ang.)
Polimery 2007, nr 7-8, 591


Streszczenie

Zbadano wpływ promieniowania elektronowego i kompatybilizatorów na temperaturę (Tpm) piku topnienia fazy krystalicznej granulatu wytłoczonego z mieszanki polimerowej. Próbki wykonano z mieszaniny polietylenu niskiej i wysokiej gęstości (PE-LD, PE-HD), polipropylenu (PP), polistyrenu (PS) i poli(tereftalanu etylenu) (PET). Jako kompatybilizatorów użyto elastomeru styren-etylen/butylen-styren szczepionego bezwodnikiem kwasu maleinowego (SEBS-g-MA) lub triakrylanu trimetylolopropanu (TMPTA). Nie zaobserwowano istotnego wpływu rodzaju oraz ilości kompatybilizatora na wartości Tpm. Stwierdzono natomiast obniżenie wartości Tpm fazy krystalicznej PE-LD i PE-HD, oraz PP spowodowane promieniowaniem elektronowym.


Słowa kluczowe: mieszaniny polimerowe, promieniowanie elektronowe, kompatybilizatory, temperatura piku topnienia, skaningowa kalorymetria różnicowa


e-mail: marzenk@ukw.edu.pl


M. Żenkiewicz, M. Kurcok (98.2 KB)
Wpływ promieniowania elektronowego na temperaturę piku topnienia mieszanki polimerowej (j. ang.)