English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Żenkiewicz

Analiza głównych uwarunkowań metody van Ossa-Chaunhury'ego-Gooda

w badaniach warstwy wierzchniej materiałów polimerowych

Polimery 2006, nr 3, 169


Streszczenie

Przedstawiono wybrane problemy związane z badaniami warstwy wierzchniej (WW) ciał stałych. Przeprowadzono analizę istotnych ograniczeń dotyczących metody van Ossa-Chaunhury'ego-Gooda (vOCG), stosowanej w obliczeniach swobodnej energii powierzchniowej (SEP) materiałów polimerowych. Szczegółowo omówiono niektóre przyczyny rozbieżności w wynikach tych obliczeń uzyskiwanych przez różnych autorów. Wskazano mianowicie na potrzebę stosowania analizy algebraicznej podczas wyboru koniecznych w metodzie vOCG zestawu trzech cieczy pomiarowych; daje to możliwość eliminowania zestawów będących przyczyną złego uwarunkowania układu równań, służących do obliczania SEP. Zaprezentowano też wpływ właściwego wyboru skali składowych (kwasowej i zasadowej) SEP wody na trafną ocenę niektórych właściwości badanych materiałów. Sformułowano wnioski ogólne dotyczące źródeł kontrowersji związanych z metodą van Ossa-Chaunhury'ego-Gooda.


Słowa kluczowe: materiały polimerowe, warstwa wierzchnia, swobodna energia powierzchniowa, metoda van Ossa-Chaunhury'ego-Gooda


M. Żenkiewicz (163.1 KB)
Analiza głównych uwarunkowań metody van Ossa-Chaunhury’ego-Gooda w badaniach warstwy wierzchniej materiałów polimerowych