English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Żenkiewicz

Analiza głównych metod badania swobodnej energii powierzchniowej materiałów polimerowych

Polimery 2007, nr 10, 760


Streszczenie

W artykule zaprezentowano analizę głównych metod obliczania wartości swobodnej energii międzyfazowej i swobodnej energii powierzchniowej (SEP) ciał stałych, w których kluczową rolę odgrywają wyniki pomiarów kąta zwilżania. Wskazano na podstawowe znaczenie równania Younga i hipotezy Berthelota jako merytorycznych podstaw tych metod. Omówiono różne sposoby wyznaczania wartości swobodnej energii międzyfazowej w układach ciało stałe-ciecz, w tym wyznaczania wartości tej energii na podstawie rozwiązań równań stanu oraz podziału SEP na niezależne składowe, ze szczególnym uwzględnieniem polimerów. Scharakteryzowano główne metody obliczania na tej podstawie wartości SEP tworzyw polimerowych. Przedstawiono sposób obliczania kąta zwilżania materiałów porowatych, granulatów, proszków i włókien na podstawie równania Washburna, co stanowi podstawę do obliczania SEP tych materiałów.


Słowa kluczowe: swobodna energia powierzchniowa, swobodna energia międzyfazowa, kąt zwilżania, polimery, materiały polimerowe


e-mail: marzenk@ukw.edu.pl


M. Żenkiewicz (142.3 KB)
Analiza głównych metod badania swobodnej energii powierzchniowej materiałów polimerowych