English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Piszczek

Żelowanie poli(chlorku winylu) w procesie walcowania

Polimery 2005, nr 6, 441


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.441


Streszczenie

Zbadano przebieg żelowania PVC w procesie walcowania nieplastyfikowanej mieszaniny suspensyjnego PVC zawierającej stabilizator i smar. Omówiono wpływ czasu (6-900 s) i temperatury (130-200°C) walcowania na strukturę, stopień żelowania PVC (G) oraz właściwości przetwórcze i mechaniczne [masowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR), wytrzymałość na rozciąganie, udarność] badanej mieszaniny. Czas żelowania (tż) zdefiniowano jako krotność (k) przejścia wsadu przez szczelinę pomiędzy walcami. Zmiany struktury oceniano metodą mikroskopii optycznej i skaningowej mikroskopii elektronowej. Stwierdzono, że zarówno temperatura walcowania, jak i czas żelowania (działania sił ścinających) w istotny sposób wpływają na strukturę PVC. Wzrost temperatury walcowania skraca czas utworzenia płata ciągłego. Zaobserwowano, że w temperaturze niższej następuje skuteczniejsze rozkruszanie ziaren, stopień zżelowania G osiąga mniejszą wartość, niż w temperaturze wyższej. W wyższej temperaturze dłużej zachowują się elementy ziarniste, jednak stopień zżelowania jest większy i dlatego właściwości mechaniczne są lepsze. Po przekroczeniu temp. 180°C właściwości te ulegają pogorszeniu ze względu na zbyt dużą wartość G.


Słowa kluczowe: poli(chlorek winylu), walcowanie, stopień żelowania, struktura, właściwości
K. Piszczek (1.45 MB)
Żelowanie poli(chlorku winylu) w procesie walcowania (cz. I)
K. Piszczek (1.59 MB)
Żelowanie poli(chlorku winylu) w procesie walcowania (cz.II)