English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Zdebiak, M. El Fray

Wpływ segmentów giętkich na właściwości termiczne i mechaniczne

multiblokowych terpoli(estro-etero-estrów) (j. ang.)
Polimery 2008, nr 10, 764


Streszczenie

Celem niniejszej pracy było przedstawienie syntezy i badań nowych multiblokowych terpoli(estro-etero-estrów) (TEEE) składających się z kwasowych reszt ftalowych tworzących poli(tereftalan butylenu) (PBT) (segmenty sztywne) i uwodornionego kwasu dilinolowego (DLA) wchodzącego w skład estrowych segmentów giętkich o charakterze hydrofobowym i poli(glikolu etylenowego) (PEG), tworzącego eterowe segmenty giętkie o charakterze hydrofilowym (tabela 1). Zastosowano PEG o różnym ciężarze cząsteczkowym (1000 i 4600). Syntezę prowadzono w obecności a-tekoferolu jako nietoksycznego stabilizatora termicznego ze względu na potencjalne zastosowanie biomedyczne tych polimerów. W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu ciężaru cząsteczkowego PEG na właściwości termiczne (tabela 2, rys. 1 i 2) i mechaniczne (rys. 3) TEEE.


Słowa kluczowe: multiblokowe terpolimery, elastomery termoplastyczne, poli(glikol etylenowy), dimer kwasu linolowego


e-mail: mirfray@ps.pl


P. Zdebiak, M. El Fray (279.4 KB)
Wpływ segmentów giętkich na właściwości termiczne i mechaniczne multiblokowych terpoli(estro-etero-estrów) (j. ang.)