English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

I. Zarzyka-Niemiec, J. Lubczak

RAPID COMMUNICATION
Właściwości termiczne poliuretanów i poliakrylanów z pierścieniami

trioksoimidazolidynowymi (j. ang.)

Polimery 2006, nr 4, 305


Streszczenie

Zaproponowano syntezy poliuretanów i poliakrylanów z monomerów zawierających gotowy pierścień imidazolidynowy. Jako monomerów użyto parabanianów N,N'-bis(2-hydroksyalkilowych) otrzymanych w wyniku hydroksyalkilowania kwasu parabanowego tlenkami etylenu i propylenu. Wprowadzenie pierścieni imidazolidynowych do struktury poliuretanów w reakcjach parabanianów i butano-l,4-diolu z Izocynem T-80 (tabela 1) powoduje zwiększenie ich temperatury zeszklenia (tabela 2, rys. 1 i 2). Dwumetakrylany i dwuakrylany z pierścieniami trioksoimidazolidynowymi otrzymane z PBHA i kwasów akrylowego i metakrylowego poddano polimeryzacji rodnikowej stosując jako inicjator nadtlenek benzoilu. Analiza termiczna wykazała zwiększoną odporność termiczną poliakrylanów i polimetakrylanów z pierścieniami trioksoimidazolidynowymi w porównaniu do klasycznych, alifatycznych poliakrylanów i polimetakrylanów oraz poli(diakrylanów) i poli(dimetakrylanów) (tabela 2, rys. 2 i 3).


Słowa kluczowe: parabaniany N,N'-bis(hydroksyalkilowe), poliaddycja, polimeryzacja rodnikowa, stabilność termiczna


e-mail: jml@prz.rzeszow.pl


I. Zarzyka-Niemiec, J. Lubczak (93.6 KB)
Właściwości termiczne poliuretanów i poliakrylanów z pierścieniami trioksoimidazolidynowymi (j. ang.)