English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. Fabianowski, B. Polak, M. Lewandowska-Szumieł

Polimery wykorzystywane do rekonstrukcji kości – ocena wybranych podłoży polimerowych

w hodowli in vitro osteoblastów

Polimery 2004, nr 7-8, 522


Streszczenie

W ramach przeglądu literaturowego przedstawiono podstawy teoretyczne i osiągnięcia w badaniach implantów kostnych, przede wszystkim zaś materiały polimerowe stosowane na implanty wraz z kryteriami wyboru odpowiednich polimerów. Kryteria te obejmują budowę polimeru, przebieg procesu biodegradacji, porowatość,właściwości mechaniczne oraz właściwości powierzchniowe. Omówiono także modyfikację powierzchni implantów kostnych białkami. Część dotycząca wyników prac własnych zawiera wyniki oceny adhezji komórek kostnych (osteoblastów) na różnych rodzajach biomateriałów stosowanych jako porowate implanty kostne. Zastosowano nową metodę sposobu postępowania w takiej ocenie, przedstawioną na schemacie A. Zbadano kąt zwilżania otrzymanych powierzchni (CA), a także przeżywalność komórek po tygodniowej inkubacji na podstawie pomiaru aktywności enzymu dehydrogenazy bursztynianowej (test XTT) oraz aktywności fosfatazy alkaliczncj (test ALP). Badania prowadzono w 11 seriach pomiarowych (podział ze względu na rodzaj podłoża). Najlepsze wyniki uzyskano w przypadku powierzchni z dekstranem, jak również układów dekstran + poli(kwas akrylowy) (PAA). dekstran + Ca(NO3)2 bądź dekstran + PAA + Ca(No3)2. Nie znaleziono jednoznacznej korelacji pomiędzy wynikami testów biologicznych a charakterem hydrofilowym bądź hydrofobowym podłoży polimerowych.


Słowa kluczowe: implanty kostne, metoda oceny przydatności biopolimerów do osadzania się komórek kostnych, test XTT, test ALP, hydrofobowość bądź hydrofilowość podłoża polimerowego

W. Fabianowski, B. Polak, M. Lewandowska-Szumieł (1.38 MB)
Polimery wykorzystywane do rekonstrukcji kości – ocena wybranych podłoży polimerowych w hodowli in vitro osteoblastów