English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Żenkiewicz

Wpływ jednostkowej energii wyładowań koronowych na zwilżalność poliolefinowej

folii napełnionej

Polimery 2005, nr 6, 429


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.429


Streszczenie

Przedstawiono wpływ jednostkowej energii aktywowania (Ej), prowadzonego metodą wyładowań koronowych, na zmiany kąta zwilżania folii (otrzymanej z mieszaniny PE-HD/PP-i) zawierającej napełniacze mineralne. Kąty zwilżania badano wodą (W), gliceryną (G), formamidem (F) i dijodometanem (D). Obliczenia swobodnej energii powierzchniowej (SEP) wykonano metodą Owensa-Wendta (OW) oraz metodą histerezy kąta zwilżania (HKZ). Największe zmiany tej energii zachodzą w zakresie wartości jednostkowej energii aktywowania do 1,5 kJ/m2. We wzroście oddziaływań międzyfazowych folia-ciecz pomiarowa podstawowe znaczenie mają oddziaływania polarne, podczas gdy oddziaływania dyspersyjne (występujące w przypadku D) mają mniejsze znaczenie. Porównanie wyników obliczeń przeprowadzonych metodami OW i HKZ wskazuje na możliwości stosowania tej drugiej metody do obliczeń wartości SEP folii aktywowanej. Z badań wynika, że najszybszy zanik efektów aktywowania folii napełnionej, czyli zmian kąta zwilżania, następuje w ciągu dwóch pierwszych dób od chwili przeprowadzenia tego procesu, a po upływie 7 dób zmiany te stają się nieistotne.


Słowa kluczowe: napełniona folia polimerowa, wyładowania koronowe, kąt zwilżania, swobodna energia powierzchniowa
M. Żenkiewicz (1.48 MB)
Wpływ jednostkowej energii wyładowań koronowych na zwilżalność poliolefinowej folii napełnionej (cz. I)
M. Żenkiewicz (1.19 MB)
Wpływ jednostkowej energii wyładowań koronowych na zwilżalność poliolefinowej folii napełnionej (cz. II)