English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Wojtala

Wpływ acetyloacetonianu żelaza(III) na wybrane właściwości kompozytów polietylenu

małej gęstości z wodorotlenkiem magnezu (j. ang.)

Polimery 2010, nr 9, 685


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.685

Streszczenie

Artykuł przedstawia wyniki wstępnych badań wpływu dodatku acetyloacetonianu żelaza(III) (acacFe) na palność kompozytów polietylenu małej gęstości (PE-LD) z wodorotlenkiem magnezu (MH) poddanym różnym modyfikacjom (tabela 1). Nie obserwowano zadowalająco korzystnych zmian palności, gdy acacFe stosowano razem z niemodyfikowanym MH (Hydrofy 1.5), MH modyfikowanym stearynianem wapnia (Duhor C09), czy MH w postaci brucytu (Securoc B9) (tabela 2, rys. 1 i 2). Stwierdzono natomiast, że palność kompozytu zawierającego obok 45 % mas. MH modyfikowanego związkiem silanowym (Magnifin H10A), także 0,1 % mas. acacFe (próbka B1), była mniejsza niż przed wprowadzeniem acacFe (próbka A1) (tabela 2, rys. 1). Palność próbki B1 była również mniejsza, niż kompozytu ze zwiększonym do 50 % mas. udziałem tego samego wodorotlenku (tabela 2, próbka C1). Obecność związku żelaza miała ponadto korzystny wpływ na wartości wydłużenia materiału przy zerwaniu (eB) (rys. 2).


Słowa kluczowe: acetyloacetonian żelaza(III), polietylen małej gęstości, wodorotlenek magnezu, zmniejszanie palności.


e-mail: wojtala.a@icso.com.pl


A. Wojtala (76.9 KB)
Wpływ acetyloacetonianu żelaza(III) na wybrane właściwości kompozytów polietylenu małej gęstości z wodorotlenkiem magnezu (j. ang.)